Myanmar
แพ็กเกจทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
ย่างกุ้ง-หงสาวดี  
เดินทางได้ทุกวัน 
ราคา ริมต้นที่ 16,900 บาท
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 

  • Program
  • Price

แพ็กเกจทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง - หงสาวดี

โดยสายการบิน Air Asia

วันแรกของการเดินทาง                    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง
0445 น.
เช็คอิน ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
0715 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้งประเทศพม่าโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 251
0800 น.
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จะมีไกด์นำเที่ยวรอรับท่าน (ไกด์สามารถพูดไทยได้) นำคณะออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่เมืองย่างกุ้งชมตึกรามบ้านช่องและความเป็นอยู่ของชาวเมืองย่างกุ้ง “ย่างกุ้ง”หรือ ร่างกุ้ง คืออดีตเมืองหลวงของประเทศพม่าและเป็นเมืองหลวงของเขตย่างกุ้ง นอกจากนี้ยังเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลพลัดถิ่นอินเดียในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีประชากรกว่า 5 ล้านคน
จากนั้นนำท่านนมัสการ  “พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี”(Kyauk Htat Gyi)หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านนมัสการ “วัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth Relics Pagoda)”ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล
จากนั้นนำชม  พระเจดีย์โบตะตองซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพร “เทพทันใจ (นัตโบโบยี)”ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
นำท่านสักการะ “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง”(Shawedagon  Pagoda)พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ดโดยเฉพาะ ชิ้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายโดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังรับประทานอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
วันที่สองของการเดินทาง                          ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ย่างกุ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  “เมืองหงสาวดี”หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ) อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ สหภาพพม่ามาก่อน
นำท่านแวะชม “สุสานสงครามเกาเทียน”เป็นสุสานของเหล่าทหารสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ออกไปจากตัวเมืองย่างกุ้งประมาณหนึ่งชั่วโมง ลักษณะสถานที่เป็นสนามหญ้ากว้างๆ ประดับด้วยดอกไม้ มีสิ่งก่อสร้างรูปโค้ง ประดับแผ่นหินอ่อนที่สลักชื่อผู้เสียชีวิตจากสงคราม บรรยากาศเงียบสงบ และน่าเศร้าที่เห็นหลุมศพมากมายจากสงครามโลกในครั้งนี้ จากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ (ควรเตรียมแลกแบงค์เล็กๆไว้สำหรับทำบุญ)
จากนั้นนำท่านสู่ “พระเจดีย์ชเวมอร์ดอว์”หรือ พระธาตุมุเตา พระเจดีย์องค์สำคัญในประวัติศาสตร์มอญและพม่า ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจและเป็นสัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ซึ่งมีความหมายว่า มหาเจดีย์พระเจ้าทองคำ เจดีย์มีขนาดสูงถึง 114 เมตร พระธาตุมุเตาเป็นมหาสถูปบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดของชาวมอญ ปัจจุบันพระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ ถือเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นนำท่านชม  พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี  ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จไป แต่ยังคงมีอีกบางส่วนก็กำลังรอทุนในการก่อสร้าง
จากนั้นนำคณะไปนมัสการ “พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว”ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมืองเป็นของฝากคนทางบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม “เมืองหงสาวดี”ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ชม “พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น”ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
จากนั้นนำท่านชม “พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง” (Kanawha Thardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  
วันที่สามของการเดินทาง                                ย่างกุ้ง – สิเรียม - กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางผ่านชม “พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada)”องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองสิเรียม”ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี
จากนั้นนำท่านชม  “พระเจดีย์เยเลพญา”บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี  เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม  ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต หรือ ตลาดโบโจ๊ก”ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสักการะ“พระหินอ่อน(เจ๊าดจี)” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุตแกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า นำชม ”ปางช้างเผือก”ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง ประเทศพม่า
1730 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 254
1905 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

 
อัตราค่าบริการราคาท่านละ            16,900  บาท (ไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน)
***ราคา ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
 
ราคาตั๋วเครื่องบิน Air Asia  
ท่านละ
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
ประมาณ 10,000-13,000 บาท
 
***ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ราคาดังกล่าว สำหรับเดินทางขั้นต่ำ 3 ท่าน
 

Last modified on วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 21:11