Singapore

  • แพ็คเกจสิงคโปร์
สิงคโปร์ทัวร์ครบส่วนตัว3D2N
เลือกวันเดินทางได้เอง ขั้นต่ำ 4-6ท่าน
เลือกวันเดินทางได้เอง
ตั้งแต่วันนี้ ถึง31 oct 2018
** โรงแรมพร้อมอาหารเช้าใกล้รถไฟฟ้า FREE WIFI ปลอดภัย
** GARDEN BY THE BAY สวนพันธ์พืชนานาชนิดจากทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด
** Fun Full Day UNIVERSAL STUDIO
** อลังการมารีน่าเบย์แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
** ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
** ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สักการะพระเขี้ยวแก้ว
** ช้อปปิ้งจุใจออชาด และ ไชน่าทาวน์
** ช้อปชิมชิลล์สินค้าราคาถูก ณ บูกิต ฟรีของที่ระลึกอาทิเช่น กระเป๋าช้อปปิ้ง !!!!!!!
** ข้าวมันไก่สิงคโปร์ และ บะกุ๊ดเต๋ขึ้นชื่อของสิงคโปร์!
Except: 24-27 apr /26-28 jun /17-19oct
โรงแรม
ราคาต่อท่าน (ห้องพักคู่)
Start 4 pax    
ราคาต่อท่าน (ห้องพักคู่)
Start 6 pax    
Fragrance crystal free wifi  NO ABF ***3
9,550 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,550 THB
8,250 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,550 THB
Moon hotelfree wifi or Hotel RE ***3+
9,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,550 THB
8,699 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,550 THB
Chancellororchard
Boss hotellavenderor V hotel or Fort canning YWCA hotelfreewifi ****3.5
 
10,499 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,550 THB
 
9,250 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,550 THB

 

วันแรก  (-/L/D)
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่าง      เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 
รับประทานอาหารกลางวัน   บะกุ๊ดเต๋ขึ้นชื่อ!
 
บ่าย      จากนั้นนำท่าน วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง แวะช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ของฝากมากมาย
 
ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน 
 
นำท่านผ่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน”จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุก ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย
พาท่านชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ (ไม่รวมตั๋วค่าเข้า 2 โดม 850บาทต่อท่าน com 200บาท)
 
เย็น      ข้าวมันไก่สิงคโปร์!
จากนั้นเข้าสู่ที่พักเพื่อเช็คอิน และพักผ่อน ตามอัธยาศัย 
วันที่สอง       (B/-/-)       
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Fun Full Day UNIVERDAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่
เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน
***(อิสระอาหารกลางวัน และ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
18.30 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นเข้าสู่ที่พักอิสระตามอัธยาศัย     
วันที่สาม        (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.00 check out อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
อัตรานี้รวม  
        ค่ารถบริการตามโปรแกรม
        ทัวร์บริการโดย Driver come guide (Thai or English speaking)
        ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
        ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 
        ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
อัตรานี้ไม่รวม  
        ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ10SGD/1 ท่าน
        ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ( 2B / 1L / 2D)
        ค่าตั๋วเครื่องบิน