ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน
The Hobbit Tour (Tour Code: NTNZ01)
  • Program
THE HOBBIT TOUR
New Zealand North Island 6 days
 กำหนดการเดินทาง           
วันแรก                                                      กรุงเทพฯ  –อ็อคแลนด์
1600 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
1845 น.
ออกเดินทาง สู่อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491 
วันที่สอง                                อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ –ย่านควีนส์ สตรีท  - นำท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น
1045 น.
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ นำท่านผ่านอ่าวของเมืองอ็อคแลนด์ที่สวยงามสามารถมองเห็นสะพานฮาร์เบอร์และเรีอเป็นร้อย ๆ ลำตามริมอ่าว ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด  
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   SUDIMA HAMILTON HOTEL /AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม          อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม   -  โรโตรัว -  ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี –การแสดงของชาว                        เมารี  พร้อมอาหารค่ำ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด นำท่านสู่ TE PUIAซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROTORUA - SUDIMA HOTEL /DISTINCTION HOTEL / COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
วันที่สี่                       โรโตรัว–เรนโบว์ สปริงส์ –อโกรโดม - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า–ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือและชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)         เดินทางกลับเมืองโรโตรัว นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง(RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROTORUA - SUDIMA HOTEL /DISTINCTION HOTEL / COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า                                                    โรโตรัว  –ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  – อ็อคแลนด์ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่(WAITOMO CAVES)ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ        คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ         งดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนำท่านกลับเมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย                                                                                         
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND AUCKLAND AIRPORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่หก                                                           อ็อคแลนด์  –กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์ 
1310 น.
ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
2025 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ