Print this page
 
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก
ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ
9 วัน 6 คืน
 
 • Program
 • Price

เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก

ยุโรปตะวันออก 4ประเทศ9วัน 6 คืน(พักเยอรมัน 2 คืน)

พิเศษ..เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้ พร้อมเบียร์ท้องถิ่น

 

กำหนดการเดินทาง     7-15 // 11-19  เมษายน 2559  (เทศกาลสงกรานต์)

วันแรก  (1)                                      กรุงเทพฯ –มิวนิค (เยอรมัน)
2130 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข  2 - 3 แถว Dเคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง  (2)                       มิวนิค(เยอรมัน)-ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์-แบด ไรเชนฮอล์
0050 น.
ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 
0705 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) เดินทางถึง นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN/ระยะทาง158 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรีย ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา จนกระทั่งถึงฟุสเซ่น   จากนั้นนำท่านชมเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้ เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และ ร้านค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์(NEUSCHWANSTEIN)ซึ่งสร้างอยู่บนเนินเขาสูงโดยจินตนาการของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ด วากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย เก็บภาพสวยบนจุดชมวิวที่สะพานแมรี่ ชมความสวยงามของป่าไม้และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสีชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นมีทะเลสาบและ      ธารน้ำล้อมรอบ ชมภายในตัวปราสาทที่ถูกสร้างอย่างวิจิตรบรรจงตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เพราะการสิ้นพระชนม์อย่างมีเงื่อนงำ      ของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 แม้แต่ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินสู่ลานจอดรถ   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองแบด ไรเชนฮอล์ (BAD REICHENHALL / ระยะทาง138ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม    HOTEL WYNDHAM GRAND 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง        (3)                   แบด ไรเชนฮอล์ - ฮัลสตัท(ออสเตรีย) -กรุงเวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt / ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปีนำท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna / ระยะทาง 300 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOTEL MERCURE WIEN WESTBAHNHOF 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง (4)     เวียนนา(ออสเตรีย) –เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนนคาร์ต เนอร์ กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)- ป้อม                                              ปราการ Fisherman‘s Bastion  ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ความงดงามของพระราชวังเชรินน์บรุนน์หรือพระราชวังเหลือง ของพระนางมาเรียเทเรซ่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ซึ่งหรูหรากว่าสำนักของหลุยส์ 14 ที่แวร์ซายส์ ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค,รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม นำท่านเข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม เช่นห้องต้อนรับทูตานุทูต ห้องจัดแสดงพระราชพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ ห้องทรงบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมิลเลี่ยน ห้องไชนีส ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืนอิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา หรือนั่งจิบกาแฟตำรับแท้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest / ระยะทาง 241 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง)ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้จากนั้นนำท่าน ชมนครปูดาเปสท์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ โดยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง เป็นนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ซึ่งได้รับสมญานาม “ราชินีแห่งลุ่มแม่น้ำดานูป” ท่านจะเห็นความสวยงามของ Castle Hill ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก Fisherman‘s Bastionป้อมปราการชาวประมงอนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปีค.ศ 1241 เมื่อเดินมาถึงจะเห็นโบสถ์ Matthias สไตล์นีโอกอธิค โบสถ์ที่เคยใช้ในการจัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ฮังการีป้อมชาวประมง เป็นกำแพงที่อยู่โดยรอบโบสถ์ Matthias ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบทางด้านฝั่งบูดา สร้างขึ้นเพื่อเป็นกำแพงเมืองในระหว่างปี 1895-1902 และได้รับการฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งในช่วงปี 1947-1948 เนื่องจากได้รับความเสียหายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  HOTEL MERCURE BUDAPEST BUDAPEST 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง    (5)  บูดาเบสต์ (ฮังการี) – บราติสลาวา (สโลวัค)– กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - สะพานชาร์ลส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค (Bratislava / ระยะทาง 194 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางต่อสู่กรุงปราก(Prague/ระยะทาง332ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30ชั่วโมง)เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน  ใน ปี ค.ศ.1992  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลกนำท่านตามรอยละครดัง “กลรักลวงใจ” ชมสถานที่ที่ไปถ่ายทำที่เป็นไฮไลต์สำคัญๆ ของเมืองปราก นำท่านเดินข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่ สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆถึง 30รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ สัมผัสเหล่าศิลปินที่นำผลงานมาแสดงอยู่ริมสองข้างสะพาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE  4*  หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง (6)     กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ    เมืองเชสกี้บูเดอโจวิช
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov ระยะทาง 170 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก ให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้บูเดอโจวิช (Cesky Budejovice ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOTEL CLARION CONGRESS CESKE BUDEJOVICE 4*หรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)             เชสกี้บูเดอโจวิช – มิวนิก (เยอรมัน)-จัตุรัสมาเรียน – ประตูเซนลิงเกอร์   พิเศษ  เมนูขาหมูเยอรมัน                                                       พร้อมเบียร์ท้องถิ่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH/ระยะทาง 298 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30ชม.)เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมจัตุรัสมาเรียนศูนย์กลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบันที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัวรอบๆจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของเมืองมิวนิค ท่านสามารถมองเห็นหอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โด่ดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองคำ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเซนลิงเกอร์ (Sendlinger Tor) ประตูแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นศตวรรษใหม่ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นซุ้มประตูโค้ง ก่อด้วยอิฐเปลือย สองข้างของประตู เป็นป้อมค่ายรูปทรงห้าเหลี่ยม พร้อมถ่ายภาพกับเฟราเอ่นเคียร์เช่อ โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมิวนิค และให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  HOTEL NH MESSE  4* หรือเทียบเท่า
วันที่แปดของการเดินทาง       (8)                     มิวนิก (เยอรมัน) – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
1100 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
1425 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่เก้าของการเดินทาง        (9)                        กรุงเทพฯ
0605 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

 

 
อัตราค่าบริการ
 
คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋ว
ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่(พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง
89,900บาท
46,900บาท
เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
89,900บาท
46,900บาท
เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
87,900 บาท
44,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
84,900 บาท
42,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ      
13,000 บาท
มีวีซ่าแล้วลดท่านละ
2,300 บาท
 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)
*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเยอรมัน
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งระหว่างนำเที่ยว (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางAllianz Global Travel InsuranceGroup Tour Worldwide คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 2 ยูโร/ท่าน/วัน และทิปคนขับรถ 2 ยูโร/ ท่าน/วัน
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ
 • ไม่มีแจกกระเป๋า
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
1.   ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาทต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ )ในการทำวีซ่าเข้าประเทศ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐาน     ที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการ        ออกวีซ่า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
และหากวางมัดจำ หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบินเนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง, เลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ
2.   สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
3.   หลังจากท่านตกลงจากจองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์สำเนาหนังสือเดินทาง
 
การยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการ คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบินเนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 • กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว  เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมที่ยื่นวีซ่าได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด *** แต่หากท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยยื่นวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ทางบริษัทฯ จะคืนมัดจำทั้งหมด กรณียังไม่ได้ยื่นวีซ่า หรือ ออกตั๋ว แต่หากดำเนินการทั้ง 2 อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ สำหรับผู้ที่มาแทนคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จริง เช่น ค่าวีซ่า และ ค่าตั๋ว  ***
 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสียหาย เช่น ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็นต้น
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสารบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 
การสะสมไมล์ของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
 
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
™- กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
- กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการจองทัวร์ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมทัวร์ไม่
เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
1.    เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.    ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า, หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
3.    ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 
สถานที่เข้าชม(Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทำโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรมและสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 
หมายเหตุ
1.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
2.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
3.    เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง
5.    เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
6.    สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว)
7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์แก่ลูกค้าที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
8.    ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
9.    ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่ขอเรียนแนะนำว่า ท่านควรเช็คกระเป๋ามาสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกครั้ง เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที่เช็คมาจากต่างจังหวัดมากที่สุด
10.ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
11.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
12.      เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single),ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)และหรือโรงแรมที่มีห้อง  3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น