Europe

 

ทัวร์นิวซีแลนด์

Romantic South Island Tour 7 Days

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป -ควีนส์ทาวน์ -วานาก้า

ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ -ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

 

 

วันแรก ( 27 ธันวาคม 2557 )          กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ –ไคร้สท์เชิร์ช
 

10.00น.                คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

12.30 น.                เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 975

15.55 น.                เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

19.45 น.      ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันสอง  ( 28 ธันวาคม 2557 )ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง  – แอชเบอร์ตั้น -  ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
 

10.30น.        เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์

หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCHOF GOODSHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ( 29 ธันวาคม 2557 )        ทะเลสาบเทคาโป  –ครอมเวลล์ –ควีนส์ทาวน์ –ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู
 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองรอมเวลล์เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณเรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw1912 ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมาเป็นเรือรับส่งนักท่องเที่ยวในทะเลสาบวาคาทีปูที่โดดเด่น ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูในบรรยากาศแสนโรแมนติคโอบท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาดพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ( หากเรือกลไฟโบราณปิดซ่อม เราจะเปลี่ยนเป็นนั่งกระเช้ากอนโดล่าแทน ) ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพานหรือท่านจะเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่วิ่งด้วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่น้ำที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่างตื่นเต้นสุด ๆ  (การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อจองเวลาล่วงหน้า)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   NOVOTEL LAKESIDE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ( 30 ธันวาคม 2557 )              ควีนส์ทาวน์ –ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   HEARTLAND FOX GLACIER  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ( 31 ธันวาคม 2557 )          ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ –โฮกิติกะ –รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA)เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN)  ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ  ร้านอาหารไทย  

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL CHRISTCHRUCH  หรือเทียบเท่า

วันที่หก ( 1 มกราคม 2558 )             ไคร้สท์เชิร์ช –ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า –ไคร้สท์เชิร์ช
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  

บ่าย            นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย

ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรพร้อม เป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL CHRISTCHRUCH      หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด  ( 2 มกราคม 2558 )           ไคร้สท์เชิร์ช –สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

10.50 น.       เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 298                         

17.40 น.       เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.50น.         ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.45น.         เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ      

smileysmileysmileysmileysmiley