Print this page

  • Program
 
NISCO TRAVEL
ขอนำท่านเยือน
 ดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งอารยธรรมโลก
ประเทศกรีซ
เดินทางระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม - วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
 
 
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561    กรุงเทพฯ 
2230น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ บริเวณประตู 8 เคาเตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก ในการตรวจเช็ค สัมภาระ ในเรื่องเอกสารและก่อนการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561   กรุงเทพ ฯ - โดฮา – เอเธนส์ 
0235 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซโดย สายการบิน Qatar Airways  เที่ยวบินที่ QR 837
0530 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airportประเทศกาตาร์ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
0710 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย สายการบิน Qatar Airwaysเที่ยวบินที่ QR 203
1210 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 
1400 น.  นำท่านเข้าชม กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ได้ชื่อตามเทพีอาเธนา เมืองที่เป็นดินแดนแห่งอารยะธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปี แห่งหนึ่งของโลกตะวันตก และยังเป็นรากฐานให้เกิดมหานครอื่น ๆ ตามมาด้วย มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคไมชินี และยุคสงครามกลางที่เมืองทรอย (Troy) และต่อเนื่องเข้าสู่ยุคดอเรียน (Dorian) เดินทางสู่ “อะโครโปลิส” (Acropolis)หรือ “นครแห่งที่ราบสูง” ทั่วทั้งอาณาจักรกรีกและโรมัน จะพบเห็นโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันตนเอง ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักจะเลือกที่สูง มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่า อะโครโปลิสเป็นป้อมปราการ เป็นที่หลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนส์ และในยุคสมัยที่ตามมา วิหารและอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ได้รับการสร้างขึ้นมา เพื่อยกย่องชัยชนะในสงครามและมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
 
ชม วิหารพาร์เธนอน(Parthenon)เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพอาธีนา ซึ่งเป็น เทพีประจำเมืองเอเธนส์ วิหารพาร์เธนอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบดอริคที่งดงาม สมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างและสัดส่วน และภาพสลัก ที่ประดับทับหลังเหนือหัวเสา แม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงโครงสร้าง แต่ก็ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าในอดีตตอนที่สร้างเสร็จใหม่ ๆ วิหารพาร์เธนอนนี้จะสวยงามแค่ไหน และยัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1987อีกด้วย นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ” (National Archeological Museum)ซึ่งมีโบราณวัตถุกรีซโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังถือว่า เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในมีการจัดการแสดงเกี่ยวกับ Collection ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประติมากรรม ศิลปะอียิปต์ และอื่นๆอีก เป็นจำนวนมาก
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารค่ำนำท่านเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม President Hotel”หรือระดับเทียบเท่า(4 ดาว)
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561   เอเธนส์ - เดลฟี - คาลัมบากา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เดลฟี” (Delphi)ในอดีตเป็นที่ตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยเทพตามความเชื่อของชาวกรีซโบราณ นำท่านเข้าชม “วิหารอพอลโล” (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต ในปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโลนี้ ได้พังทลาย เหลือแต่ซากปรักหักพัง จากนั้นนำชม สเตเดียม แห่งเดลฟี” (The Stadium)เป็นโรงละครที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณซึ่งยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในกรีซ ชม “น้ำพุคาสตาเลีย” (Castalia Spring)ซึ่งนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987
 
ชม“พิพิธภัณฑ์เดลฟี่” (Delphi Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี จัดแสดงงานโบราณวัตถุ และชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกขุดค้นขึ้นมาได้ของนักโบราณคดี สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นั้นดูแปลกตา เพราะสร้างในลักษณะที่เหมือนการขุดเข้าไปในภูเขา ซึ่งจะคล้าย ๆ กับว่าเราเข้าไปเดินอยู่ใต้ภูเขาลูกหนึ่งเลยทีเดียว
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย แวะชม เมืองอราโชว่าเมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
เดินทางต่อสู่ “เมืองคาลัมบากา” (Kalambaka)เมืองที่ตั้งอยู่บน ที่ราบเธสชาลี (The Plain of Thessaly) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมเทออรา (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลัมบากา ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 245 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Divani Meteora Hotel”หรือระดับเทียบเท่า(4 ดาว)
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561    คาลัมบากา - เอเธนส์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่สำนักสงฆ์ลอยฟ้า ที่สร้างไว้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์ ที่มีชื่อเรียกว่า “เมทีโอร่า”(Meteora Monastry)ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศกรีซ โดย สถานทื่แห่งนี้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เมทีโอร่า สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พำนักของนักบวชคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ เมทีโอร่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1988  นอกจากนั้น อารามแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ตอน For Your Eyes Onlyอีกด้วย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ระหว่างทางแวะให้ท่านถ่ายรูปที่อนุสรณ์สถานของ “ลีโอนิดาส”“เมืองเธอร์โมพิลี” (Thermopylae)เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองกำลังผสมกรีกประมาณ 7,000 นาย ได้ยึดเป็นที่ต้านกองกำลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถูกทรยศโดยชาวบ้านชื่ออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมีทหารกรีกชื่อ “ลิโอนิดาส”กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้สั่งให้กองกำลังถอยทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเอเธนส์ (ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ President Hotel”หรือระดับเทียบเท่า(4 ดาว)
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561    เอเธนส์ - ซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
0715 น.  ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินีโดย สายการบินอีเจียน (Aegean Airlines)เที่ยวบินที่ OA 352
0800 น. เดินทางถึง “เกาะซานโตรินี” (Santorini Island)หลังรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแล้วนำท่านเที่ยวชมความสวยงามของเกาะซานโตรินีซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะในฝันของใครหลายๆคน เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์บนดิน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองก็คือ สถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกอันโดเด่น ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในเทพนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้เป็นอีกหนึ่งเกาะที่บรรดาคู่รักทั้งหลายต่างโหวดกันว่า เป็นสถานที่โรแมนติกที่อยากไปมากที่สุด
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง บริการท่านด้วยเมนูที่ขึ้นชื่อของเกาะซานโตรินี เสต็กปลา หมึกที่หนานุ่ม สลัดผักสด ๆ ขนมปังโฮมเมดร้อน ๆ บริการด้วยความเป็นมิตรจากชาวเกาะ
 
บ่าย นำท่านไปชม “หาดคามารี่”ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองจากไกลจะเหมือนชายหาดที่เป็นนิลสีดำขลับ แนะนำให้ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนชายหาด ความอุ่นจากหินกรวดสีดำก้อนจิ๋วจะแทรกซึมไปที่เท้า ช่วยคลายความเมื่อยล้าได้
นำท่านเดินทางสู่เมืองทางเหนือของเกาะเพื่อชม“หมู่บ้านเอีย” (Oia Village)เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะซานโตรินี เกาะที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศกรีซ เพียงแค่ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นภาพหมู่บ้านสีขาว ที่ตั้งลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน ตัดกับท้องฟ้าและผืนมหาสมุทรสีฟ้าคราม ยิ่งทำให้หมู่บ้านมีความโดดเด่นและสวยงาม และยังว่ากันว่า ที่หมู่บ้านเอียแห่งนี้ ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด
 
1800น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ El Greco Hotel”หรือระดับเทียบเท่า(4 ดาว)
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561   ซานโตรินี – เอเธนส์ – พลาก้า – โดฮา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
0700น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานโตรินี่เพื่อเดินทางกลับ สู่กรุงเอเธนส์
0840 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดย สายการบินอีเจียน (Aegean Airlines)เที่ยวบินที่ OA 353
 
0925 น.  เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ หลังรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ “ย่านพลาก้า” (Plaka)อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช็อปปิ้งของท่าน ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินกรุงเอเธนส์  
 
2035 น. ออกเดินทาง สู่สนามบิน Hamad International Airportประเทศกาตาร์ โดย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 212
0100 น.  เดินทางถึงสนามบินฮามัด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
0225 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 836 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561   กรุงเทพฯ
1330 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ   (ราคาสำหรับคณะ 15 ท่าน)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่  ราคา ท่านละ  85,000   บาท
 
*ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและ
ภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*
อัตราค่าบริการรวม
-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน Qatar Airwaysไป-กลับชั้นประหยัด
-    ค่าตั๋วโดยสารภายในประเทศ สายการบินอีเจียน แอร์ไลน์ (Aegean Airlines)ชั้นประหยัด
-    ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
-    อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าวีซ่าเช็งเก็นประเทศกรีซ
-    น้ำดื่มแจกระหว่างเดินทางบนรถ ท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน
-    ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 1,500,000 บาท
-    ค่าทิปคนขนกระเป๋า คนขับรถ พร้อมผู้ช่วย ไกด์ท้องถิ่น             
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   
-       ค่าทำหนังสือเดินทาง
-       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
-       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
-       ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ
-       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่าน สั่งมาทานนอกเหนือจากรายการ
-       ค่ามินิบาร์ โทรศัพท์ ฯลฯ  ในโรงแรม
-       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่เดินทางไปกับคณะ