USA/ Canada
นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ 
วอชิงตัน ดี.ซี.ไนแอการ่า โตรอนโต
12วัน 9คืน
โดยสายการบิน EVA Air
  • Program
 
โปรแกรมท่องเที่ยว
ประเทศอเมริกาแคนาดา
นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้  
วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 
12วัน 9คืน
 
วันแรกของการเดินทาง                                                     กรุงเทพฯ 
2200 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIRประตู 8 แถว Q เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่สองขอวการเดินทาง                                               กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก
0215 น.
ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 206
0705 น.
เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
0800 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมหานครนิวยอร์ก เที่ยวบินที่ BR 30
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
1045 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านชมมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ......................... อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง                                                นิวยอร์ก – เทพีเสรีภาพ – ถนน 5thAvenue
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อชม “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ”(Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งเทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี นำท่านกลับสู่ฝั่งมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่าBig Appleเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก และเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ “เซ็นทรัลปาร์ค”(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบนถนน “5th Avenue”ถนนชื่อดังที่สุดใจกลางกรุงยอร์ก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน)
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันที่สี่ของการเดินทาง                                                      นิวยอร์ก – ตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า “เอ็มไพร์สเตท”(Empire State Building)บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember,King Kong
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่าน “ไทม์สแควร์”(Time Square) ย่านการค้าในกลางมหานคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ “ถนนบรอดเวย์”(Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันที่ห้าของการเดินทาง                                          WOODBURY OUTLET – แอตแลนด์ติก ซิตี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านดินทางสู่ “เมืองวู๊ดบูรี่”(Woodbury)เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยโดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent ฯลฯ 
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน)
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้”(Atlantic City) มลรัฐนิว เจอร์ซี่ย์ (New Jersy) เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลกที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนด์ติก รวมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งคาสิโนที่ขึ้นชื่อที่สุดฝั่งตะวันออก ได้สมญานามว่า ลาสเวกัสตะวันออกทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองแห่งนี้อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าบน “ถนนบอร์ดวอร์ค”(Boardwalk) ซึ่งเป็นทางเดินริมชายทะเลที่สร้างขึ้นจากไม้แห่งแรกของอเมริกาเปิดใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 1870 มีความยาวถึง 6 กิโลเมตร โดยตลอดระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย หรือสนุกกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันหกของการเดินทาง                                       แอตแลนด์ติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย”(Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ “อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์”(Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.”(Washington,D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษนำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับ “ทำเนียบขาว”(White House)สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน”(Washington Monument)แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา “อนุสรณ์สถานลินคอล์น”(Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา “อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน”(Jafferson Memorial)อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพโดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภาศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันเจ็ดของการเดินทาง            วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATEWORLD
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “สถาบันสมิธโซเนียน”(The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.">วอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ”(National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดงอยู่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกโดย 2 พี่น้องตระกูล Wright นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่นเข้าชม “National museum of Natural History”ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาตและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮริสเบิร์ก”(Harrisburg)เมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย(Pennsylvania) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่านำท่านเข้าชม “HERSHEY’S CHOCOLATEWORLD”อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ “เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์”(Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันที่แปดของการเดินทาง                                    แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า – SKYLON TOWER
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินสู่ “น้ำตกยักษ์ไนแองการ่า”โดยน้ำตกไนแอการ่า ถ้าฝั่งอเมริกาจะตั้ง อยู่ในบริเวณของเมืองบัฟฟาโร่(Buffalo) ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านข้ามพรมแดนอเมริกา –แคนาดาเพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา(Niagara Falls, Canada Side)เป็น1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
 
***หมายเหตุ : บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนนาดา จะมีการตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าเข้าประเทศแคนนาดาอีกครั้ง และทางประเทศแคนนาดา ไม่อนุญาตให้นำอาหารทุกชนิด รวมถึงผลไม้ ถั่ว ขนมต่างๆ เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด***
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย “SKYLON TOWER”เพื่อชมวิวอัน สวยงามของนำตกไนแอการ่าจากมุมสูง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันที่เก้าของการเดินทาง                                                ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า(Niagara Falls)ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งคือ น้ำตกเกือกม้า (HorseshoeFalls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ
หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและถ้าหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองโตรอนโต”(Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคนและเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น นำท่านสู่ Square One shopping Centerเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯรวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart, Sears และ The Bay
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ...........................
วันที่สิบของการเดินทาง                                         เที่ยวโตรอนโต – ขึ้น CN TOWER – สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองโตรอนโต ชม “มหาวิทยาลัยโตรอนโต”(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, “ศาลาว่าการเมือง”(Toronto City Hall), “สวนควีนพาร์ค”(Queen’s Park) เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านขึ้น “หอคอยซีเอ็น”(CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็น หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario),เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของBilly Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้จากนั้นให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า ที่ห้าง “EATON CENTER”เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่นมากมายกว่า 175 ร้านค้า
2200 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง                                                     โตรอนโต – ไต้หวัน
0145 น.
ออกเดินทางสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR35
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
วันที่สิบสองของการเดินทาง                                               กรุงเทพฯ
0455 น.
เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
0900 น.
ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR67
1135 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ