ทัวร์ฮ่องกง/ ทัวร์สิงคโปร์

แพ็คเกจฮ่องกง:  ฮ่องกง – เซินเจิ้น เดินทางอิสระ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

 

  • Program
  • Price

 

แพ็คเกจ ฮ่องกง – เซินเจิ้น เดินทางอิสระ 4 วัน 3 คืน

ท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

วันที่ 1 
 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง นำท่านเดินทางเข้าที่พักโดยรถโค้ชปรับอากาศ อิสระท่านสามารถเที่ยวชมเมืองฮ่องกงได้ตามอัธยาศัย (No Meal)
วันที่ 2   
ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (วัดแซกุง / วัดหวังต้าเซียน / โรงงานจิวเวอร์รี่ / ร้านสมุนไพรจีน)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซินเจิ้น โดยรถไฟ   (-/-/D)
วันที่ 3
อิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชม Window of the World หรือ หน้าต่างของโลก
วันที่ 4    
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ และนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ

โรงแรม
อัตราค่าบริการ (พักห้องคู่)/ท่าน
Panda Hotel
Hotel MK
ราคาเริ่มต้นเพียง
4,300 บาท/ท่าน
Metropark Mongkok
Harbour Plaza 8 Degrees
Regal Riverside Hotel
Royal Park Hotel
The Cityview – superior
Rosedale Hotel Kowloon
Metropark Kowloon
 
 
ราคาเริ่มต้นเพียง
4,900 บาท/ท่าน
Prudential Hotel
The Kimberley Park Hotel
The Cityview - premier
ราคาเริ่มต้นเพียง
5,300 บาท/ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ที่พักตามที่ท่านเลือก ห้องคู่ จำนวนในฮ่องกง 1 คืนและเซินเจิ้น 2 คืน
รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมกับสนามบิน
ซิตี้ทัวร์ แบบครึ่งวัน
ค่าวีซ่าเข้าเซินเจิ้น
มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(ถ้าต้องการ)
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง