Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
NIKKO-SENDAI
ช้อปปิ้งชินจุกุ 6 วัน 4 คืน 

  • Program
 
JAPAN NIKKO-SENDAI
ศาลเจ้าโทโชคุ ทะเลสาบโกชิคินุมะ เซนได ช้อปปิ้งชินจุกุ
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางแห่งธรรมชาติ ณ ภูมิภาคโทโฮคุ
 
: เยี่ยมชมมรดกโลก ศาลเจ้าโทโชคุ
: ล่องเรือชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่อ่าวมัตสึชิม่า
: ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านอิจิบังโจ เซนได และย่านช้อปปิ้งชื่อดังชินจุกุ
: อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า
 
: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ให้ท่านได้รับประทานกันแบบไม่อั้น
 
วันแรกของการเดินทาง                                     กรุงเทพฯ – นาริตะ
1930 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ Cสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
2230 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG640
วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินนาริตะ – นิกโกะ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ลงลิฟท์ชมน้ำตกเคกอน - เมืองคินูกาว่า
1615 น.+1
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้า         เมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก เป็นมรดกโลกที่ญี่ปุ่น สวยงาม อลังการ ในเรื่องธรรมชาติ แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนเอะอิมิสึ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนเอะอิยาสุโตกุกาว่า ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และ ฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับ ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ 1999
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ เมืองคินูกาว่า ชม แล้วนำท่านสู่ น้ำตกเคกอน น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำในทะเลสาบชูเซนจิ ซึ่งถือ ว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง สู่ ทะเลสาบชูเซนจิ ซึ่งเป็นการก่อตัวจากหินละลายซึ่งระเบิดมาจากภูเขาไฟนันไต ปัจจุบันป็นที่ตั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมาย และยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของน้ำตกเคกอนอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองคินูกาว่า  เป็นเมืองน้ำพุร้อน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เหมาะแก่การเดินป่า ชมน้ำตก สะพานแขวน ภูเขา และป่าไม้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  KINUGAWA KANKO HOTEL(หรือเทียบเท่า)*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  
วันที่สามของการเดินทาง                    เมืองอาอิสึ วากามัตสึ – ปราสาทซึรุกะ –  ทะเลสาบโกชิคิ นุมะ – เซนได
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาอิซึ วากามัตสึ นำท่านชมปราสาทซึรุกะ จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อหนึ่งด้วยว่า ปราสาทไอสึวะคะมะทซึ สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.1927 โดยอะฌินะ นโอะโมะริ ให้ชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ ภายหลังตกอยู่ภายใต้การครอบครองของยอดไดเมียวแห่งโทโฮะคุ ดะเตะ มะซะมุเนะ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับโทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะฌิ ใน พ.ศ. 2133 จนกระทั่งตกทอดมาถึง กะโม อุจิซะโตะ ซึ่งได้มีการออกแบบก่อสร้างปราสาทเสียใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ปราสาทซึรุงะ” ส่วนหอคอยหรือเท็นฌูนั้น ก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีต ปัจจุบันภายในหอคอยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ทั้งบริเวณรอบนอกปราสาทก็เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะ ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกับการชื่นชมกำแพงหินที่ใหญ่โตรโหฐาน และดอกซากุระบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง และยังมีบึงต่าง ๆ ของจังหวัดฟูคุชิม่าอีกมากมาย ที่เป็นที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไป ก็คือ บึงอะคานุมะ หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า บึงน้ำสีแดง และบึงมิโดรินูมะ หรือที่รู้จักกันในนามของบึงน้ำสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำ นั่นเอง ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1888  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรราวๆ 1 ล้านคนแวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาท และ ต้นไม้  จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JAL CITY HOTEL SENDAI(หรือเทียบเท่า)
วันที่สี่ของการเดินทาง                       ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า – วัดซุยกังจิ – ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึชิม่า เป็นที่ตั้งของอ่าวมัตสุชิม่า ที่เป็นหนึ่งในสามของสถานที่ที่ชาวอาทิตย์อุทัยขนานนามว่า นิฮอนซานเกอิ หรือ สามทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น อนึ่ง สถานที่อีกสองแห่งที่กล่าวถึงก็คือ เกาะมิยาจิม่าใกล้กับเมืองฮิโรชิม่า และ อ่าวอามาโนะฮาชิดาเตะทางด้านเหนือของกรุงเกียวโต จากนั้นนำท่านล่อง เรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจไม่รู้ลืม 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดซุยกันจิ วัดในนิกายเซนที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตโทโฮขุ และยังเป็นวัดประจำตระกูลดาเตะที่ปกครองมัตสุชิม่าในช่วงคริสศตวรรษที่ 17 อีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองเซนได แล้วนำท่านสู่ปราสาทอาโอบะ  สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม หลังจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าอันหลากหลาย มีทั้งห้างสรรพสินค้า เช่น Mitsukoshi, Daiei, Fujisaki ฯลฯ ท่านสามารถหาซื้อสินค้าทั้งแบรนด์เนม และโนเนม ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า รวมไปถึงเครื่องสำอางนานา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***(บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง)
นำท่านเข้าสู่ที่พักJAL CITY HOTEL SENDAI(หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้าของการเดินทาง           นั่งรถไฟหัวกระสุน – โตเกียว – ถนนราเม็ง – วัดอาซาคุซะ – ถนนนากามิเซะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟชินคันเซนจากเซนได (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.) โดยรถไฟหัวกระสุนที่ วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่นครโตเกียว เมื่อถึงสถานีโตเกียว นำท่านสู่โตเกียว ราเมน สตรีท (Tokyo Ramen Street) รวม 8 ร้านราเมนอร่อยของญี่ปุ่นไว้ในที่เดียว ตั้งอยู่ภายใน First Avenue Tokyo Station เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แหล่งช้อปปิ้งที่มี 3 ชั้น มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งของฝาก ของที่ระลึก กว่า 120 ร้านค้า สำหรับนักชิมที่ชอบลิ้มลองอาหารอร่อยทานกันได้หนึ่งอาทิตย์ไม่ซ้ำรสชาติแน่นอน ทุกร้านที่นี่เค้าบอกว่าเป็นราเมนแชมเปี้ยนของญี่ปุ่นเลยทีเดียว มีอยู่ทั้งหมด 8 ร้าน รสชาติแต่ละร้านก็มีความโดดเด่นต่างกันออกไป
กลางวัน
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดอาซาคุซะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี และท่านสามารถช้อปปิ้งถนน นากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก แล้วเดินทางสู่ย่าน  ช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOBU HOTEL LEVANT TOKYOหรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง                                โตเกียว – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระเลือกช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ, ชิบุย่า, อิเคบุคุโระ, อาคิฮาบาร่า, อาเมะโยโกะ หรือให้ท่านเลือกชมความสวยงามของโตเกียว สกายทรี หอคอยกระจายสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก หรือให้ท่านเลือกอิสระชมความอลังการของศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าที่เป็นที่สิงสถิตย์ของจักรพรรดิคนแรกของยุคเมจิ และยังเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นในช่วงวันปีใหม่ คนญี่ปุ่นนิยมมักจะแต่งงานที่นี่ เนื่องจากบรรยากาศและความสวยงามของศาลเจ้าแห่งนี้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
1730 น.
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677
2230 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ