Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เก็บผลไม้ตาฤดูกาล
ชมภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 4 คืน 

  • Program
 
ทัวร์ญี่ปุ่น : JAPAN BEST
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เก็บผลไม้ตาฤดูกาล ชมภูเขาไฟฟูจิ
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางยอดฮิต
 
: นั่งรถไฟสายโรแมนติก โทร๊อกโกะ เทรน ชมความสวยงามของอาราชิยาม่า
: สนุกกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล
: สัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น
 
: อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า
 
เดินทาง:
 
วันแรกของการเดินทาง                                    กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
2100 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ Cสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
2330 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG622
วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดน้ำใสคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติก - สะพานโทเกตสึเคียว                                          – นาโกย่า
0700 น. +1
เดินทางถึง สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว นำท่านสู่ จังหวัดเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น กว่า 1200 ปี  เพื่อนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต  
กลางวัน 
รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหลมากมาย ให้ท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โทร๊อกโก ชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo paths) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า
ค่ำ
รัับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA KOKUSAI HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง          นาโกย่า – นั่งรถไฟหัวกระสุน 1 สถานี –  เก็บผลไม้ประจำฤดูกาล – วนอุทยาน - แห่งชาติฮาโกเน่ – ล่อง                                             เรือโจรสลัด – ช๊อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่งรถไฟหัวกระสุน “ชินคัน เซ็น” (1สถานี) ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบฮามานาเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ เพื่อนำท่านเก็บผลไม้ประจำฤดูกาล (เดือนกันยายน – ธันวาคม เป็นช่วงฤดูเก็บแอปเปิ้ล) ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับแอปเปิ้ลสดๆ จากต้นที่ทั้งหวานและกรอบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 30-40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง    โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมTomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL(หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***
วันที่สี่ของการเดินทาง                      ฟูจิชั้น 5 – โอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช๊อปปิ้งย่านชินจุกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสวยงามที่สุดในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถขึ้นไปบนชั้นที่5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และนมัสการศาลเจ้าฟูจิด้านบนและถ่ายรูปกับวิวสวยๆช้อปปิ้งของที่ระลึกและขนม นำท่านเดินทางสู่โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านเดินสู่วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักSUNSHINE CITY PRINCE HOTEL(หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้าของการเดินทาง           *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน   (อิสระช๊อปปิ้ง หรือเลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียว                                             ดิสนีย์ซี)***
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **
เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่าอิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หรืออิสระเที่ยว“โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น
** ไม่รวมบัตรเข้าชมTOKYO DISNEYLAND OR DISNEYSEAและค่าเดินทาง **
ราคาเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ประมาณ 2,600 บาท เด็กประมาณ 1,750 บาท
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักSUNSHINE CITY PRINCE HOTEL(หรือเทียบเท่า)
วันที่หกของการเดินทาง                      วัดนาริตะซัง – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างวิหารจากไม้สนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งสวยงาม ร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และ น้ำตกจำลองอันสวยงาม หลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ง ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนาริตะ
1725 น.
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677
2155 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ)
**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**