Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – เบปปุ
7 วัน 5 คืน 

  • Program
โปรแกรมการเดินทาง
ฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – เบปปุ
7วัน 5คืน โดยการบินไทย
เปิดโลกใบใหญ่เที่ยว 2 เมืองชื่อดังของเกาะคิวชู
วันแรก                                                            กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ
2200 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
วันที่สอง                    ฟุกุโอกะ – เมืองอิวาคุนิ – สะพานคินไตคียว – นั่งกระเช้าขึ้นปราสาท – ปราสาทอิวาคุนิ - เมืองฮิโรชิม่า
0050 น.
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648
0800 น.
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า2ชม.)เดินทางถึง เมืองฟุกุโอกะ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางสู่เมืองอิวาคุนิ(Iwakuni) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดยามากูจิมีประชากรอาศัยเพียง150,000คน ในสมัยเอโดะ เมืองอิวาคูนิเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรศักดินาของญี่ปุ่น มีปราสาทเก่าที่สร้างขึ้นในปี 1960นับเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิและพุ่งตรงไปยังปราสาทอิวาคูนิ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนี้ มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ สะพานแห่งนี้มีความสวยงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิในต้นเดือนเมษายน จะเต็มไปด้วยดอกซากุระสีชมพูที่บานสะพรั่งทั้งสองฝั่ง สะพานคินไตเคียวเป็น 1ใน 3สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ร่วมกับสะพานชินเคียว ที่เมืองนิกโก้ และสะพานซารุฮาชิที่โอสึกิ ใช้วิธีสร้างแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยการเข้าชิ้นด้วยสลัก มีทั้งหมด 5โค้ง ต่อจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้น
ชมความงดงามของปราสาทอิวาคุนิ ปราสาทอิวาคูนิ เริ่มสร้างขึ้นในต้นสมัยเอโดะ ปี 1608ที่ตั้งของปราสาทมีข้อดีทางธรรมชาติคือ อยู่บนภูเขาชิโรยาม่า ล้อมรอบด้วยคูน้ำธรรมชาติของแม่น้ำนิชิกิ ด้วยความสูงของปราสาทที่มีถึง 4ชั้น ทำให้สามารถเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปได้ไกลถึง 200เมตร ทั้งยังมองเห็นสะพานคินไตเคียวได้อย่างชัดเจน การสร้างปราสาทแห่งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5ปี แต่เพียง 7ปีให้หลังก็ได้รับคำสั่งจากโชกุนให้โค่นปราสาทนี้ทิ้ง ต่อมาได้มีการฟื้นฟูปราสาทในปี 1962ก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในปราสาทถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธโบราณของซามูไร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของปราสาทแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีโมเดลสะพานคินไตเคียว และสะพานที่มีชื่อเสียงอื่นๆทั่วญี่ปุ่นอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า เป็นจังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่นถือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอนชูตอนล่าง ทั้งการคมนาคม การค้า อุตสาหกรรม แต่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักเมืองนี่นั้นก็คือ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2ฮิโรชิม่าได้ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูลงมาที่เมืองแห่งนี้ และสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL SUNROUTE HIROSHIMA หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม                     นั่งเรือเฟอร์รี่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – ช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่าอยู่ในเขตจังหวัดฮิโรชิมะ โดยตัวเกาะนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองฮิโรชิม่าออกมาราว 30 นาที นำท่านนั่งเรือ Ferry ข้ามฟากสู่เกาะมิยาจิม่า เกาะนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่มีวิวสวยงามมากที่สุด 1 ใน 3 แห่งของญี่ปุ่นมาอย่างช้านาน โดยภาพโปรโมทที่เรามักจะเห็นจนชิน ก็คือ ภาพของเสาโทริอิสีแดง ตั้งอยู่กลางน้ำพร้อมกับฉากหลังเป็นดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลาลับขอบฟ้า ยิ่งถ้าวันไหนที่ท้องฟ้ามีเมฆสวยๆ มาประดับก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีก  เมื่อขึ้นมาถึงเกาะนี้สิ่งที่ท่านต้องแปลกใจ คือ การต้อนรับอย่างอบอุ่น เจ้าฝูงกวางน้อยทั้งหลายที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ บนเกาะแห่งนี้มีกวางอยู่มากมาย ด้วยความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ว่า กวางเป็นสัตว์ที่เป็นผู้ส่งสาส์นของเทพเจ้านั่นเอง กวางที่เกาะแห่งนี้ นี้สมบูรณ์มากเขาบนหัวก็ยังอยู่ครบ แถมยังเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระทั่วทั้งเกาะเลยทีเดียว
นำท่านสู่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะเป็นศาลเจ้าชินโตที่ถูกสร้างขึ้นโดยไทระ โนะ คิโยโมริ ตั้งแต่ราวกลางศตวรรษที่16 ความโดดเด่นที่สุดของศาลเจ้าที่นี่ก็คือเมื่อถึงวันที่น้ำทะเลขึ้นสูงนั้น ระดับน้ำจะขึ้นมาแทบจะเท่ากับพื้นของศาลเจ้า จนเมื่อมองดูแล้วเหมือนกันศาลเจ้าลอยน้ำ
เที่ยง
รับประทาานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 120,000ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์สถานให้กับการทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวหลักของเมืองฮิโรชิม่าด้วยก่อนการทิ้งระเบิด พื้นที่บริเวณนี้เป็นใจกลางของเมืองฮิโรชิม่า เป็นศูนย์กลางการค้าและการบริหารของเมือง จึงถูกเลือกขึ้นมาเป็นเป้าหมาย และหลังจากการทิ้งระเบิด 4ปีรัฐบาลก็ประกาศอนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้เพื่อสร้างเป็นสวนสันติภาพแทนการพัฒนาขึ้นเป็นเมืองเหมือนเดิม
นำท่านชม อะตอมมิคบอมบ์โดม เป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของสวนสันติภาพแห่งนี้ คือสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1996
นำท่าน สู่แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองฮิโรชิม่าจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มารวมตัวกันจับจ่ายใช้สอย ณ ถนนฮอนโดริ(Hondori) ซึ่งจะเป็นถนนคนเดินเส้นยาว หลังคาโปร่งแสงเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายอยู่ไม่ไกลจากสวนสันติภาพฮิโรชิม่ามากนัก โดยจะมีถนนข้างๆที่ขนานกันชื่อว่าถนนเออิโออิ (Aioi) เป็นถนนเส้นใหญ่สำหรับรถวิ่งที่จะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆรวมไปถึงสนามแข่งเบสบอลของทีมฮิโรชิม่าด้วย
ค่ำ
**อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL SUNROUTE HIROSHIMA หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่                                             ท่าเรือโมจิ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เมืองเบปปุ
เข้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโมจิ(Mojiko) เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู และเคยเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ท่าเรืออื่นแล้ว ท่าเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตั้งแต่ยุคเมจิเลยทีเดียว เริ่มต้นจากที่สถานีรถไฟโมจิโกะ ตัวสถานีรถไฟที่เก่าแก่มาก เป็นอาคารสถานีแรกของรถไฟสายคาโงะชิมะ ที่ฝั่งตรงข้ามทางขวามือของสถานีรถไฟเมจิโกะจะมี อาคารคลับเฮ้าที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นอาคารรับรองให้กับอัลเบิต ไอสไตน์เมื่อครั้งมาเยี่ยมญี่ปุ่นด้วย ปัจจุบันที่ชั้นล่างได้เปิดเป็นร้านอาหารและชั้นบนเป็นส่วนจัดแสดงข้างๆสถานีรถไฟนำเที่ยวจะมีพิพิธภัณฑ์รถไฟของเกาะคิวชู ที่ภายในจะมีรถไฟเก่าแก่จอดให้ชมอยู่มากมาย รวมไปถึงรถไฟขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองขับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านที่มีน้ำพุร้อนจำนวนมาก มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โรงแรมที่พักในแถบนี้จะเสิร์ฟอาหารที่ปรุงจากผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงที่ชุมชนผลิตขึ้นเอง  อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพหลากหลายชนิดที่ OTOP CENTER ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการอาบน้ำแร่และสปา ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์การอาบทรายร้อนถือเป็นออนเซ็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า ในทรายร้อนนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส ช่วยรักษาโรคผิวหนัง โรคไขข้ออักเสบ รวมทั้งยังทำให้เลือดลมหมุนเวียนดี แต่กระนั้นก็มีข้อห้ามสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ปอด ความดันโลหิตสูง และสตรีมีครรภ์ โดยก่อนที่จะลงไปอบจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นยูกาตะเสียก่อน แล้วลงไปฝังตัวอยู่ใต้ทรายร้อนประมาณ 10-15 นาที จากนั้นจึงค่อยแช่ตัวในบ่อน้ำร้อน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก     BEPPUWAN ROYAL HOTELหรือเทียบเท่า 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
***เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้
วันที่ห้า                      บ่อทะเลเดือด – บ่อน้ำแร่สีเลือด – ช้อปปิ้งโทะซึ พรีเมี่ยมเอาท์เลท – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) หรือ อูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียว ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้โดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพันปีก่อน ส่วนน้ำสีฟ้าอมเขียวเกิดจากแร่โคบอลต์ และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการบำรุงและรักาโรคผิวหนัง น้ำในบ่อมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ จึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถลงแช่ในบ่อได้ นอกจากนี้ยังมีการนำผงน้ำแร่ที่ได้จากบ่อน้ำพุแห่งนี้ มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
นำท่านชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อน้ำแร่สีเลือด (Chinoike Jigoku) เนื่องจากบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสีแดงคล้ายกับสีเลือด ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ใสบริสุทธิ์ไหลมารวมกับแร่ธาตุธรรมชาติเข้มข้นโดยเฉพาะปริมาณธาตุเหล็กจำนวนมากทำให้เกิดเป็นสีชาเกือบแดงที่ดูเหมือนสีสนิมขึ้นมาพร้อมปล่อยไอ ร้อนระอุออกมาตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติในเมืองเบปปุที่มีลักษณะแปลกแตกต่างกันแต่ไม่สามารถลงแช่ได้เพราะมีแร่ธาตุเข้มข้นและอุณหภูมิน้ำที่สูงมากเกินระดับที่ร่างกายมนุษย์ทนไหว
นำท่านสู่โทะซึพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต(Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย ที่นี้สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
เที่ยง
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย***
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู  เมืองแห่งราชาราเม็งแห่งเมืองฟุกุโอกะ นำท่านชมศาลเจ้าดาไซฟู ซึ่งสร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุกะวารา วิหารอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับหนึ่งของบรรดาวิหารที่มีอยู่นับพันในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก     HAKATA EXCEL HOTEL TOKYUหรือเทียบเท่า (4)
วันที่หก                                               ฟุกุโอกะ *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย***
เพลิดเลินกับการช้อปปิ้งในเมือง ณ ย่านเท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยของเมืองฟุกุโอกะ เป็นย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งและที่ใหญ่ที่สุดในเกาคิวชู เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย หรือ Canal City แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ เรียกว่า "city within the city" มีคลอง 2 สายไหลผ่านกลางศูนย์การค้าจนเป็นที่มาของชื่อ Canal City ภายในประกอบด้วยร้านค้า 250 ร้าน มีคาเฟ่ ภัตตาคาร โรงหนัง โรงละคร และร้านเกมนานาชนิด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “รักคุณเท่าฟ้า” เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งได้อย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า อื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย  
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HAKATA EXCEL HOTEL TOKYUหรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ด                                                           ฟุกุโอกะ –สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
1135 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 649
1455 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
*** หมายเหตุ  รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***