Russia
ทัวร์รัสเซีย: มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย                                                                                                           
กำหนดการเดินทาง: 8 - 13 มิถุนายน 2560
ราคา: 59,900 บาท

  • Program
 
โปรแกรมการเดินทางเยือน
ประเทศรัสเซีย
มอสโคว์ – St. Petersburg 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง:  8 - 13 มิถุนายน 2560
 
วันแรกของการเดินทาง                                      กรุงเทพฯ – มอสโคว์
0730 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
1050 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG974
1710 น.
ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW*4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สองของการเดินทาง                                               มอสโคว์ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์” (KREMLIN  ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง จากนั้นเข้าชม “พระราชวังเครมลิน”(Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
นำท่านถ่ายรูปกับ “วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์” (ด้านนอก)(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านถ่ายรูป “มหาวิหารเซนต์บาซิล”(ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า 
 
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ “จัตุรัสแดง”คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้าGUM”ห้างที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย  Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                  
พิเศษ...หลังจากนั้นนำท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คัส (Russian Circus)การแสดง ของสัตว์แสนรู้และโชว์มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW*4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สามของการเดินทาง                               มอสโคว์ –เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พุชกิ้น      
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก”(St. Petersburg) ด้วยรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Train#ชั้น2) ระยะทางร่วม 800กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง) เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปได้โดยง่าย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง “พุชกิ้น”เข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน”(Catherine Palace)หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าปีเตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใด ๆ ในโลก
จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่าน “ถนนเนฟสกี้”(Nevsky Prospekt) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL St. Petersburg  *4ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สี่ของการเดินทาง                       พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)  – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์”(PETERHOF) หรือพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เป็นพระราชวังที่สวยงามและแตกต่างจากพระราชวังอื่น ๆ พระราชวัง ตั้งอยู่ที่เมืองปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวฟีนแลนด์ ฝั่งทะเลบอลติก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงสร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูร้อน สร้างวังนี้ในปี 1720 พระราชวัง ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร สถาปนิกคือ ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยู่บนพื้นที่ทำเลที่งามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ที่อยู่ริมทะเล การเสริมสร้างน้ำพุ ที่ซับซ้อนบนเนินดิน สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความโดดเด่นที่สุด นอกจากนั้นยังเสริมบารมีด้วย รูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ”(HERMITAGE MUSEUM) ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL St. Petersburg  *4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้าของการเดินทาง                                 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0700 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์
ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ด้วยเที่ยวบินภายใน
ถึงสนามบินมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นำท่านเที่ยวชม “สถานีรถไฟใต้ดิน”เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน 
เที่ยง
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านถนนอารบัท”(Arbat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัท กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และเป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง รวมถึงยังเป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ และ ร้านกาแฟ อีกด้วย
1530 น.
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว
18404 น.
เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่หกของการเดินทาง                                                 กรุงเทพฯ
0730 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ