India
ทัวร์อินเดีย :
แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม  
เดินทาง : เมษายน 2560

  • Program
  • Photos

 

โปรแกรมการเดินทางไปประเทศอินเดีย

ทัวร์อินเดีย " สวิสเซอร์แลนด์ในแดนภารตะ จัมมู - แคชเมียร์ "

พักบ้านเรือพร้อมสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ – ชมทุ่งทิวลิปที่ออกดอกสะพรั่งในช่วงนี้

เดินทางไปกับหัวหน้าทัวร์ที่มีความชำนาญเส้นทาง

กำหนดการเดินทาง  

วันแรกของการเดินทาง                  กรุงเทพ – เดลลี                                                                                                      (1)
0530 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินJet Airwaysช่องทางเข้าที่ 7-8 แถว Pเจ้าหน้าที่บริษัทนิสโก้แทรเวล จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง

0840 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Jet Airwaysเที่ยวบินที่ 9W 65
1140 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ตามเวลาท้องถิ่นหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ภัตตาคาร

1300 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เข้าชม “สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม” (Swaminarayan Akshardham)วิหารอันวิจิตรตระการตาผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน มีพื้นทีทั้งหมด 30 เอเคอร์ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง นำท่านร่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวอินเดียสมัยก่อน  เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่น่าประทับใจ 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ The Grand Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง                                             เดลลี –  ศรีนาคา                                                                        (2)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารคณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปสนามบินภายใน ประเทศ

1040 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมูแคชเมียร์โดยสายการบิน Jet Airwaysเที่ยวบินที่ 9W 601 โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับเส้นทางบินที่สวยงาม บินเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัย มุ่งสู่ที่ราบแคชเมียร์ ตื่นตากับความงดงามของหิมะที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย  

1205 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองศรีนาคา (Srinagar)ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นแคชเมียร์ อันเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่กษัตริย์โมกุลหลายพระองค์ทรงใช้เป็นที่พักผ่อนรวมถึงกษัตริย์ชาร์จาฮานผู้มีดำริให้สร้างอนุสรณ์สถานทัชมาฮาลอันลือลั่นก็มีบันทึกไว้ว่าทรงโปรดที่จะพามเหสีของท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาพักผ่อนที่นี่ทุกครั้งที่มีโอกาสเนื่องจากหลงใหลในความสวยงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้น หลังจากผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ  House Boatsหรือ บ้านเรือ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามสไตล์แคชเมียร์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเรือ

นำทุกท่านเดินทางไปชมตัวเมืองศรีนาคา บ้านเรือนผู้คน ตลาด และ ฯลฯ พร้อมไป เยี่ยมชมสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญ เติบ โตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต เช่น สวนชาลิมาร์  สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี  จากนั้นนำชม สวนนิชานเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือเดินชมวิวทิวทัศน์

แวะชมทุ่งทิวลิปที่ออกดอกสะพรั่งงดงามในช่วงเวลานี้ของปีเท่านั้นซี่งเป็นช่วงเทศกาลดอกทิวลิปที่จะมีผู้คนหลั่งไหลมาชมความสวยงามจากทั่วสาระทิศท่านจะเพลิดเพลินและประทับใจไปกับดอกทิวลิปหลายสายพันธุ์

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  ณ House Boatsหรือ บ้านเรือ  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนอย่างอบอุ่นตามอัธยาศัยบนบ้านเรือ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกในทะเลสาบดาลที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาราวกับโอเอซิสกลางเทือกเขาหิมาลัย อากาศเย็นสบายสดชื่นบ้านเรือแห่งทะเลสาบดาลสร้างดวยไม้สนซีดัลแกะสลักทั้งลำ ภายในตกแต่งด้วยผ้าม่านปักด้วยไหมสไตล์แคชเมียร์ เฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้วอลนัทแกะสลักเงางาม ให้ท่านได้ชื่นชมบ้านหลังใหม่ที่จะเป็นประสบการณ์หนึ่งเดียวในชีวิตของท่าน จิบชาต้นรับแบบแคชเมียร์แท้ เสิร์ฟพร้อมขนมปังพื้นเมืองหอมอร่อยที่ห้องดินเนอร์ของเรือ ซึ่งบ้านเรือทุกลำจะมีพนักงานใจดีคอยดูแลทุกท่านอย่างกระตือรือร้นเอาใจใส่ แต่ละลำจะมีห้องนอนเพียง 3-4 ห้องเท่านั้น ที่สำคัญท่านจะไม่เงียบเหงาแน่นอน เพราะตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ที่นี่ ท่านจะพบเห็นพ่อค้าชาวพื้นเมือง พายเรือขายของ สีสันสดใสมาแวะเวียน จอดเสนอขายสินค้าและของที่ระลึกเป็นระยะๆถึงหน้าที่พักมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้เลือกชมเลือกซื้อ เช่น เครื่องดื่ม ของที่ระลึกทำจากเปเปอร์มาเช่ สีสันลวดลายสวยงามแปลกตา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะลายดอกไม้ฮาซาร์ ผ้าคลุมไหล่แคชเมียร์เนื้อดี พรมและเสื้อขนสัตว์สไตล์แคชเมียร์คุณภาพดีราคามิตรภาพแบบหาที่อื่นไม่ได้ งานไม้แกะสลัก สินค้าแฮนด์เมด สร้อยแหวน กำไล ไปจนถึงดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสแปลกตา ท่านจะได้เข้าถึงความเป็นอยู่อันมีเอกลักษณ์ของชาวแคชเมียร์อย่างใกล้ชิดและน่าตื่นตาตื่นใจ

วันที่สามของการเดินทาง                                                ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา                                                  (3)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg)ระยะทาง 84 กิโลเมตรจากศรีนาคา สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาซิน(Sindh) เป็นจุดที่มีน้ำตกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง(Glacier)ระหว่างการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพ ของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามตามธรรมชาติ โดยรถจะค่อย ๆ นำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ข้างทาง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคว้นแคชเมียร์ สู่ดินแดนโซนามาร์ค  เมืองที่ได้ชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์”  Gateway to Ladakh ” หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมืองที่ยากแก่การค้นหา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค ท่ามกลางหุบเขาซิน (Sindh)ที่สวยงาม

หลังอาหารนำท่านขึ้นชมความงดงามของภูเขาน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์  (Glacia) ชมTajiwas Glacier พร้อมความสวยงามของเทือกเขา Shakhdan( ภาษาท้องถิ่น “ ทาจิวาส ”) ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี  ท่านจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา  

ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศํย
วันที่สี่ของการเดินทาง                                               ศรีนาคา – กุลมาร์ค  - ศรีนาคา                                                       (4)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า    

จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทาง สู่ กุลมาร์ค โดยรถยนต์ ขึ้นสู่ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์  กุลมาร์คได้รับการขนานนามว่าเป็น “ The Meadow of Flower ”หรือ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้เดิมเรียกว่า  เการิมาร์ค ตั้งชื่อโดยสุลต่านยูซุปชาร์  ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสีตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่สูงที่สุดในโลก ( สูง 2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล)  ลักษณะของเขากุลมาร์ค (Gulmarg)เป็นพื้นที่ลาดชันและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาการาบินอัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหิมาลัย ที่แยกตัวโค้งเป็นแนวโอบล้อมที่ราบสูงแคชเมียร์เอาไว้  โดยในช่วงฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ช่วง ธันวาคม - เมษายน หิมะจะตกหนักจนปกคลุมไปทั่วพื้นดินกลายเป็นสถานที่เหมาะแก่การเล่นสกีและถ่ายทำภาพยนตร์ ส่วนในฤดูอื่น  พื้นดินในหุบเขาจะเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามระหว่างทางที่มุ่งสู่กุลมาร์ค ตลอดเส้นทางจะพบเห็นทุ่งหญ้า ไร่นา หมู่บ้านและสิ่งปลูกสร้างแบบชาวพื้นเมือง  ฝูงแกะตามเชิงเขา ท่านจะพบหมู่บ้านชาวยิปซี ซึ่งจะอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบบรรพบุรุษ และจะอพยพไปยังแคว้นจัมมูเมื่อช่วงฤดูหนาวอันทารุณมาถึง    ทิวทัศน์รอบข้างงดงามตระการตาด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่ยอดเขามีหิมะปกคลุม 

เทีั่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 

หลังอาหารกลางวันนำท่านขึ้น เคเบิ้ลคาร์ หรือกอนโดล่าสู่ยอดเขา (Phase I)เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  บนเขามีจุดชมวิวสามารถมองเห็น หมู่บ้านเบื้องล่างและที่ราบสูงคาราโครัม   ที่ไกลออกไปในเขตแดนจีนและปากีสถาน  ซึ่งเป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเทือกเขาหิมาลัย  นิสโก้ แทรเวลให้อิสระแก่ท่านได้ บันทึกภาพในมุมต่างๆท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันงดงามยิ่งใหญ่ไว้เป็นที่ระลึก  เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่บ้านเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของบ้านเรือ  
วันที่ห้าของการเดินทาง                                            ศรีนาคา –พาฮาลแกม– ศรีนาคา                                                        (5)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม (Pahalgam) เป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก  เดิมที่เป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ชาวเมืองใช้สัญจรผ่านเข้าสู่เมืองจัมมูและเดลลี ห่างจากเมืองศรีนาคาเป็นระยะทาง 96 กิโลเมตร  ( 2,130 เมตรจากระดับน้ำทะเล ) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย มักปรากฏฉากอันสวยงามของพาฮาลแกมในภาพยนตร์อินเดีย ตลอดเส้นทางทุกท่านจะเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามตามธรรมชาติ โดยรถจะค่อยๆ นำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์สวยงามข้างทาง   ผ่านชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีและทุ่งหญ้าฝรั่นหรือ Saffron ที่ปลูกมากที่สุดที่นี่  พบเห็นกับชีวิตความเป็นอยู่อันหลากหลายและมีเสน่ห์ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคว้นแคชเมียร์ เมื่อเดินทางถึงนำคณะเข้าสู่ภัตตาคาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน     

หลังจากนั้นให้ท่าน ขี่ม้าโพนี (ไม่รวมในราคาทัวร์) ณ หมู่บ้านพาฮาลแกม ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามอัธยาศัย เดินชมทิวทัศน์หุบเขาแกะอันงดงามตระการตาเต็มไปด้วยป่าสนเมืองหนาวมีสายน้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำลิดเดอร์ สูดอากาศบริสุทธิ์ภายในบริเวณหุบเขา  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่บ้านเรือ  ระหว่างทางเพลิดเพลินกับคาราวานยิปซี  และฝูงแกะที่เดินหากินอยู่ในหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ
วันที่หกของการเดินทาง                                              กุลมาร์ค – ศรีนาคา – เดลลี                                                              (6)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านเรือ อิสระให้ท่านพักผ่ินตามอัธยาศัย 

1100 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเรือ 

คณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากบ้านเรือเพื่อเดินทางสู่สนามบินเมืองศรีนาคา

1515 น. ออกเดินทางสู่เดลี โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 638
1645 น.

เดินทางถึงสนามบินอินทิราคานธี กรุงเดลลี   

2320 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 64
วันที่เจ็ดของการเดินทาง                                                     กรุงเทพ ฯ                                                                         (7)
0455 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ