Vietnam
ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน                                                                                                                                    
กำหนดการเดินทาง : 3 - 5 พ.ค./ 15 - 17 พ.ค. 2560
ราคา : 11,555 บาท

  • Program
 
โปรแกรมการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเหนือ
ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
 
วันแรกของการเดินทาง                           กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงบิงห์ – ถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ตลาดไนท์ฮาลอง
0400 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ (DD)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
0610 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202 
0820 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นิงบิงห์  ในอดีตกาลย้อนหลังจากนี้พันกว่าปี  โดยระหว่างปี พ.ศ. 1511 ถึง พ.ศ. 1552 (รวม 41 ปีด้วยกัน)เมืองหลวงของเวียดนามก็เคยตั้งอยู่ใน อ.ฮวาลือ และมีชื่อเรียกว่า “กรุง ฮวาลือ”จนถึงปี พ.ศ.1552   เมืองกรุงของเวียดนามที่ อ. ฮวาลือจึงได้ย้ายไปตั้งที่ซึ่งปัจจุบันนี้คือกรุงฮานอย โดยมีชื่อเรียกว่ากรุงมังกรเหิรฟ้านั่นเอง 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน เดินทางสู่ ตามก๊อก (Tam Coc )หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ลงเรือพายล่อองตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ภูเขาสอง ฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตํานาน กล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฏเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทาง เป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับ ซับซ้อนราวกับภาพสามมิติจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
นำท่านชมวิถีชีวิตตอนกลางคืนในย่านตลาดกลางคืน ซึ่งมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่น่าสนใจ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Vanhai Hotel  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง   ฮาลอง –ล่องเรืออ่าวฮาลอง –ถ้ำเทียนกุง –  หมู่บ้านชาวประมง – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก –การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ณ อ่าวฮาลองหมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านชม ถ้ำเทียนกุงชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงามหินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน  บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด)ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
กลับขึ้นฝั่ง  นำท่านเดินทางสู่ ฮานอย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)นำท่านชม เจดีย์เฉินก๊วกเป็นเจดีย์พุทธศาสนาที่เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างขึ้นในศต6 โดยกษัตริย์เลนามเดอ ครั้งเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่ เจดีย์นี้โดดเด่นทรงสูง มีต้นศรีมหาโพธิ์ อันเป็นของขวัญจากอินเดียปลูกไว้ อยู่ที่ทะเลสาบทางตะวันตก รอบๆวัดเป็นย่านเมืองใหม่ที่ได้ชื่อว่า 'เบฟเวอรี่ฮิลล์ของฮานอย' ต่อมาดัดแปลงนำเรือมาทำเป็นร้านอาหาร บรรยากาศดูดี หากมองจากด้านนอกจะเห็นเจดีย์ทรงสูง ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น มองวิวทะเลสาบผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ เชิญเที่ยวชมความสวยงามของ "วัดเฉินก๊วก" กันแบบใกล้ชิดนำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Delight Hotel  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง    ฮานอย –สุสานลุงโฮ –วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม- ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย –กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสบาดิงห์บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม คือ สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์และจะปิดบริการเพื่ออาบน้ำยาศพ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเข้าชมภายในสุสานได้)  นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักของโฮจิมินห์ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้น่าสนใจมาก นำท่านชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองฮานอยมีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีชม ทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1ใน 2ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกบริเวณ ถนนสามสิบหกสาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกัน แยกประเภทได้ชัดเจน สามารถเดินซื้อกันได้อย่างจุใจ ร้านเหล่านี้จะมีทั้งร้านของรัฐบาลและร้านของชาวบ้าน 
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กลับกรุงเทพฯ
2050 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3207
2300 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่พัก ห้องละ2-3ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ

มีเตียงเสริม

(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ

ไม่มีเตียงเสริม

(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)

พักเดี่ยว
3-5 พฤษภาคม2560 11,555 บาท 11,555 บาท 10,555 บาท 3,500 บาท
15-17  พฤษภาคม2560 11,555 บาท 11,555 บาท 10,555 บาท 3,500 บาท
สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – ฮานอย – กรุงเทพฯ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก  2  คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 15กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง //

ค่าบริการนี้ไม่รวม

+ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ )

+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ

การสำรองที่นั่ง

1.ส่งหนังสือเดินทาง  และวางเงินมัดจำท่านละ 8,000 บาท

2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15วัน

เอกสารเดินทาง          

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15วัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***