Taiwan
ทัวร์ไต้หวัน (NTTWNOV16) : ไทเป - ไท่หลู่เก๋อ(ทาโรโกะ) - อี้หลาน - เย่หลิว - จิ่วเฟิ่น - ไท้จง - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - เหวินหวู - เจีงไคเช็ค
เดินทาง: เดินทางระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 (การบินไทย TG)

 • Program
 • Price
 
ปรแกรมการเดินทางสู๋
ไต้หวัน
เดินทางระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
 
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559                                          กรุงเทพ ฯ – ไทเป                                                    
0430 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว   เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
0710 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG 634
1155 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารกลางวัน
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ “ กู้กง ” แหล่งรวมสุดยอดแห่งศิลปวัตถุของจีนสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการเมือง โดยนายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง นายพลเจียงไคเช็ค จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนประมาณ 2ล้านคน อพยพไปอยู่ที่ไต้หวัน โดยได้นำเอาสมบัติล้ำค่าส่วนหนึ่งของประเทศจีนมาเก็บรักษาที่ไต้หวัน  ปัจจุบันของส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ในพิพิธพันธ์ กู้กง ซึ่งสถานที่แห่งนี้เก็บรวบรวม ศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1ใน 4สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก  
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดซื่อหลิน เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้ามากมาย จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และ เครื่องประดับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี  ที่มีชื่อเสียงในเรื่องน้ำแร่ นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ Les Champ Hotel หรือเทียบเท่า
 
ค่ำนี้พักผ่อนหรือแช่น้ำแร่ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ 
วันจันทร์ ที่ 28  พฤศจิกายน 2559                                           เจียวซี  – เมืองฮั่วเหลียน – ทาโรโกะ – วัดญี่ปุ่น 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสุ่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน เป็นเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไทเปประมาณ 150 กม. เมื่อเดินทางถึงนำคณะเข้าสู่ภัตตาคาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ เป็นอุทยานที่มีลักษณะเป็นหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 
หลังอาหารค่ำ นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Hualian Charming City Hotelหรือเทียบเท่า
วันอังคาร ที่ 29  พฤศจิกายน 2559                                       ฮัวเหลียน –อี้หลาน – เย้หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น-ไท้จง                   
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ มณฑอี๋หลาน อี้หลาน เป็นมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน ที่หันหน้าออกสู่ทะเล มีภูเขาล้อมรอบสามด้าน ทำให้มณฑลอี้หลานมีสภาพแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ในมณฑลอี้หลานมีอุโมงค์ “Hsuehshan Tunnel” ที่ได้ชื่อว่ายาวเป็นอันดับสองในเอเชีย ซึ่งช่วยให้การเดินทางจากมณฑลอี้หลานไปมณฑลไทเปใช้เวลาไม่เกิน 50 นาที และจากสภาพแวดล้อมและน้ำพุร้อน/เย็น รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและสภาพภูมทัศน์ที่เขียวขจี มณฑลอี้หลานจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ ชมสวนที่มีต้นไม้พื้นเมือง อายุมากกว่าหนึ่งพันปี รวมทั้งมีต้น ไซปรัส ฟอร์โมซาน โดยเฉพาะต้นไซปรัส ไต้หวัน จะตั้งชื่อต้นไม้ตามชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีตที่เกิดปีเดียวกันกับต้นไม้ เป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางต่อไปชมอุทยานเย่หลิว (Ehliu Geopark)ตั้งอยู่ในภาคเหนือของเกาะไต้หวัน ณ ตำบลว่านหลี่ (Wanli District) พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลม ชมก้อนหินแปลกประหลาดรูปทรงต่าง ๆ เช่น หินช้าง หินคิงคอง หินเห็ด หินเทียน หินเต้าหู้ และที่สำคัญที่สุดคือ “หินเศียรราชินิ” หินเหล่านี้สันนิษฐานว่าเมื่อ 2 ล้านปีก่อน มีแถบทวีปมาชนกัน ทำให้เกิดแผ่นดินที่นูนขึ้นมา ก็คือพื้นที่ของอุทยานเย่หลิวในปัจจุบัน หินในบริเวณนี้คือหินปูน เมื่อหินปูนเจอเข้ากับน้ำทะเล แรงลม น้ำฝน และ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก มาเป็นเวลานับล้านปี หินเหล่านี้ก็จะถูกกัดเซาะ เลยมีหินรูปทรงประหลาดๆ แตกต่าง กันไป โดยฝีมือของธรรมชาตินั่นเอง
จากนั้นนำคณะไปชม “Jiufen” (จิ่วเฟิ่น) เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีเป็นเมืองเล็กๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แถมยังเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจในการออกแบบเมืองในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “Spirited Away” ของสตูดิโอจิบลิอีกด้วย  ชมร้านค้าพื้นเมืองมากมาย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองไท้จง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  พัก ณ โรงแรม Beacon Hotelหรือระดับเทียบเท่า
วันพุธ ที่ 30  พฤศจิกายน 2559         ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – เหวยเก๋อ – ซื่อหลิน                                                        ไนท์มาร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมือง ผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน โดยรถโค้ชปรับอากาศเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันตั้งอยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน ชมวัดจงไถ่ซานซื่อ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากเรื่องการฝึกสมาธิแล้ว วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกันและวัดมหายานที่ทิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว
เดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน เพราะมีความงดงาม เสมือนภาพวาด อีกทั้งความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะไปชมวัดเหวินหวู่ หรืออีกชื่อเรียก วัดกวนอู เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ วัดแห่งนี้เป็นที่นับถือของคนจีนและคนไต้หวันรวมไปถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์  ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางสู่กรุงไทเป โดยรถโค้ชปรับอากาศ   นำท่านสู่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ เป็นขนนมที่ขึ้นซื่อของเมืองไต้หวัน ให้ท่านเลือกชิมและหาซื้อเป็นของฝากก่อนกลับบ้าน  จากนั้นแวะช้อบปิ้ง ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป  มีสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องประดับ และ  ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก ณ City Lake Hotelหรือเทียบเท่า
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559                 ร้านดิวตี้ฟรี – ชมวิวตึกไทเป 101 – เจียงไคเช็ค – ซีหมินติง - กรุงเทพ ฯ                           
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า เดินทางสำรวจร้านค้าปลอดภาษี ก่อนไปชมตึกไทเป 101เป็นตึกระฟ้าจุดสังเกตตั้งอยู่ในย่านซินยี กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน อาคารดังกล่าวจัดเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2547กระทั่งการเปิดตัวอาคารเบิร์จคาลิฟา ดูไบ ใน พ.ศ. 2553ความสูง 508เมตร เปิดทำการ วันที่ 31ธันวาคม 2547 มีทั้งหมด รวม 101ชั้น
จากนั้นไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ชมพิพิธ ภัณฑ์ ที่จัดแสดงประวัติของเจียงไคเช็ค และความเป็นมาของพัฒนาการของประเทศไต้หวัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัย ซีหมินติง เลือกหาซื้อของก่อนกลับบ้าน ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบิ
2010 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 635
2305 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ
 
  พักห้องคู่                  ท่านละ     34,700    บาท
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม        ท่านละ      6,500      บาท
 
*ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย พร้อมสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะในไต้หวันตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในไต้หวัน ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 200,000 บาท ค่าประกันชีวิต 2,000,000 บาท 
     (ตามข้อตกลงกับบริษัทประกันในไต้หวัน)
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนยกกระเป๋า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งมาเองนอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%