Mongolia

  • Program
ไปทำความรู้จักกับ
 “ประเทศมองโกเลีย”
กันเถอะ
บินสบาย ๆ กับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก และ สายการบินแห่งชาติมองโกเลีย
Mongolian Airlines
วันแรก     กรุงเทพ – ฮ่องกง - อูลานบาตาร์                           
0400 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Cathay Pacific Airways แถว M ประตูทางเข้าที่ 6 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
0640 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน “Cathay Pacific Airways’เที่ยวบินที่  CX 616
1025 น.  เดินทางถึงฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง
1325 น.  ออกเดินทางต่อสู่เมืองอูลานบาตาร์ “Ulaanbaatar”เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน“Mongolian Airlines”เที่ยวบินที่ OM 298
1805 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองอูลานบาตาร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย นำคณะผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับสี่ดาว
ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกทางทะเล มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย  ทิศใต้ติดกับประเทศจีน เป็นประเทศเล็ก ๆ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน เมืองอูลันบาร์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของโลกรองจากคาซัคสถาน เป็นเมืองศูนย์กลาง ด้านการเมือง การปกครอง และพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วันที่สอง    อุทยานแห่งชาติ Terelj National Park                                     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่“อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน”(Genghis Khan Equestrian Statue)ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (The World Largest Chinggis Khan Statue) เพื่อรำลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตชนชาติมองโกล ซึ่งห่างจากกรุงอูลานบาตอร์ ไปทางทิศตะวันออกราว 54 กิโลเมตร ในพื้นที่ที่เชื่อว่ามีการพบตำนานแส้ทองของอดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่ นับเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย รูปปั้นมีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน ซึ่งตัวรูปปั้นสร้างมาจากสแตนเลสที่สะท้อนแสงเพริศพรายยามต้องแสงจากดวงอาทิตย์รูปปั้นเจสกิสข่านตั้งอยู่บนอาคาร ที่สร้างไว้เป็นฐานรองรับรูปปั้นแห่งนี้ มีความสูงประมาณ 10 เมตร และประกอบด้วยเสาคอลัมน์ล้อมรอบกว่า 36 ต้น อนุสาวรีย์ เจงกิสข่าน ถูกออกแบบโดยสถาปนิก D.Erdenebileg และ J.Enkhjargal ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องหมายตราม้าที่ชาวมองโกลนิยมใช้กันเมื่อศตวรรษที่ 13 ส่วนด้านในอาคารชั้นล่างที่เป็นฐานของรูปปั้น จัดแสดงเป็นห้องนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติมองโกล ตั้งแต่ยุคสำริด ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยก่อน
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ ”Terelj National Parkระหว่างทาง นำท่านสัมผัสหมู่บ้านชนพื้นเมืองนอร์มาดิก ระทางทางประมาณ 66 กิโลเมตรจากอูลานบาตาร์ ชมการสาธิตการเตรียมเทียมเกวียน และ การเตรียมม้า พร้อมชมการแสดงการขี่ม้าของชนเผ่า พื้นเมือง จากนั้นให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์ขี่ม้า หรือ นั่ง เทียมเวียน (สำหรับท่านที่ไม่สามารถขี่ม้า) ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชนพื้นเมืองนอร์มาดิก จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Ger เป็นแคมป์ ที่ชาวมองโกลในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัย
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ แคมป์ที่พัก 
วันที่สาม     ชมอุทยานแห่งชาติ Terelj National Park                                 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า
นำท่านชม“อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ” (Terelj National Park) อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ อูลานบาตอร์มีภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และเปิดโล่งเป็นแหล่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ได้มาสัมผัส นำท่านชมความงามของ หินเต่า และหินที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ้ำลึกลับ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง
 
นำท่านเดินทางสัมผัสทัศนียภาพของธรรมชาติและหินรูปทรงต่างๆแห่งอุทยานเทอเรลจ์ เมื่อถึงหมู่บ้านทางหัวหน้าหมู่บ้านจะให้การต้อนรับท่านในแบบวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียพื้นเมือง และสาธิตการทำธนูซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ของชาวมองโกลในอดีต จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อน และในตอนค่ำจะมีการแสดงการละเล่นพื้นเมือง “Knuckle Bone Gamesของชาวมองโกล ในวันนี้ท่านจะไดสัมผัสวิธีการดำเนินชิวิตและการแต่งงานของชาวมองโกเลีย
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  พัก ณ แคมป์ 
วันที่สี่       อุทยานเทอเรลจ์   -    อูลานบาตาร์                                                         
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์ที่พัก จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่ “เมืองอูลานบาตาร์”ระยะทาง 60 กิโลเมตร
ชม “จัตุรัสซัคบาทาร์”(Sukhbaatar Square)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เมื่อมีงานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มักจะมาจัดขึ้นบริเวณนี้ หรือหากมีแขกบ้านแขกเมือง ก็จะมีพิธีการต้อนรับ ณ สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญของเมืองนี้ มีรูปปั้นของ Damdin Sukhbaatar ผู้นำการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1921 ตั้งอย่างสง่างามอยู่กลางจัตุรัส นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของ “ท่านเจงกิสข่าน“  อดีตนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ด้านหลังของรูปปั้นซัคบาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยงาม
 
ชม“พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย”ที่ซึ่งจัดแสดงประวัติวามเป็นมาของชาวมองโก เลีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างละเอียด
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่านนำคณะเข้าชม“วัดกานดาน หรือ อารามกานดาน”(Gandan Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากสำหรับชาวมองโกเลีย และของเมืองอูลันบาตาร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ. 1835 ชื่อวัดมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ” ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทิเบต ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตรชาวเมืองมักจะมาขอพร
 
จากนั้นชม “พระราชวังฤดูหนาวของท่านโบกข์ข่านท่านเป็นข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลีย และยังเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ชมในมองโกเลีย พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 –1903 มีการสร้างตำหนัก 6 ตำหนัก และแต่ละตำหนักก็มีผลงานทางศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลียในอดีต นอกจากนั้นยังมีผลงานภาพวาด ภาพเขียน ที่ยังคงหลงเหลือและสิ่งของมีค่า รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ ที่หลงเหลือ และรอดพ้นจากการถูกทำลายโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์โซเวียตในตรั้งอดีต
 
นำท่านเข้าชม“อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน”(Zaisan Memory Hill)ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลันบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลก ครั้งที่ 2เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับ สัมพันธภาพและมิตรภาพระหว่างรัสเซีย และ มองโกเลีย เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพ ญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 1939อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ ได้ทั้งเมืองอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองอูลันบาตาร์ พร้อมเลือกหาซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
วันที่ห้า     อูลันบาตาร์  - กรุงเทพ ฯ                                                        
0400 น.   นำท่านเช็คเอ้าท์ พร้อมเดินทางไปยังสนามบินอูลานบาตอร์
 
0750 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Mongolian Airlinesเที่ยวบินที่ OM 297
 
1225 น.  เดินทางถึงฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
1425 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific Airwaysเที่ยวบินที่ CX751
 
1630 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ (พักห้องคู่)
สำหรับคณะ 10 ท่าน
ราคาท่านละ
ไม่มีหัวหน้าทัวร์ คนไทยเดินทางไปพร้อมคณะ  ไม่มีตั๋วเครื่องบิน พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง ไม่รวมค่าทิป
21,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
7,900 บาท
 
สำหรับคณะ 15 ท่าน
ราคาท่านละ
หัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปพร้อมคณะ พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง รวมค่าทิป
53,500 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
7,900 บาท