Grand Trans Siberian Express

Grand Trans-Siberian Express

(1 Vote)

 

 

  • โปรแกรมภาษาไทย
  • English Program
  • Schedule
  • Price
  • Photos

 

โปรแกรมการเดินทางสู่เส้นทางสายพิเศษ
 
ความยาวกว่า 8,000 กิโลเมตร
เชื่อมระหว่างสองทวีปเข้าด้วยกัน ยุโรป - เอเชีย
โดยรถไฟขบวนพิเศษ
 
"Grand Trans-Siberian Express"
 
 
วันแรก                                                            กรุงเทพ ฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ   
2230 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์ไชน่า  
วันที่สองของงการเดินทาง                   กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - อูลันบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย)                                                   -/-/D)
0100 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA 980 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)
0620 น. เวลาท้องถิ่น คณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่ง แวะเปลี่ยนเครื่อง
0835 น.    
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอูลันบาตอร์ (Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่รอรับ พร้อมนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรค่อนข้างน้อย คือประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน แต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วยมองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ.2464 (ค.ศ.1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียต แต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมินิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธิเบต
 
นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมือง Ulaanbaatar
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย/ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
วันที่สามของการเดินทาง                                                                อูลันบาตอร์                                                          (B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะไปเยี่ยมชม Gorkhi - Terelj National Park อุทยานแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศและเป็นป่าสงวน พื้นที่ ทั้งหมด 1 ล้าน 2 แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีเทือกเขาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่า คณะได้มีโอกาสพูดคุยกับชนเผ่าพื้นเมืองมองโกเลียที่อาศัยอยู่ภายในเขตป่าสงวนอีกด้วย เพลิดเพลินกับการโชว์การขี่ม้าสไตล์มองโกเลีย มวยปล้ำ และ อื่นๆ ในแบบฉบับการแสดงพื้นเมือง

ค่ำ   
รับประทานอาหารค่ำ 
เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับสี่ดาวในเมืองอูลันบาตา  
วันที่สี่ของการเดินทาง                        เมืองอุลันบาตอร์ - เช็คอิน Gran Trans-Siberian Express                                   (B/L/D)
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองอูลันบาตา เช่น เยี่ยมชมวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองนี้ คือ วัดกานดาน (Gandan  Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอุลันบาตอร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย สถานที่แห่งนี้ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1835 ต่อมาได้ถูกพัฒนามาเป็นศูนย์รวมการศึกษาของศาสนาพุทธ  ในปีค.ศ. 1930 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้สั่งทำลาย วัดวาอารามหลายแห่ง แต่วัดกานดานไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใด  หลังจากจบสิ้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1990 วัดกานดัน ได้เปิดให้คนเข้าไปประกอบพิธีกรรม ทางพุทธศาสนา จนทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา  ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 150 รูป  และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อวโลกิเตศวร ที่มีความสูง 26 เมตร หนัก 20 ตัน ประดับตบแต่งองค์พระด้วยเพชรนิลจินดาสวยงามมาก

ชมพระราชวังฤดูหนาวและฤดูร้อนของโบกด์ข่าน (Winter Palace of Bogd Khaan) บนถนนไซซาน ปัจจุบันนี้รัฐบาลใช้สถานที่แห่งนี้เก็บรวบรวมทรัพย์สินมีค่าไว้หลายอย่างและได้เปิดเป็นพิพิธภัณท์ พระราชวังเดิมเหลืออยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิบ็อคข่านแห่งมองโกเลีย ประกอบไปด้วยวัด 6 วัด พร้อมทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของจักรพรรดิบ็อคข่าน เช่น บัลลังค์ เดียงนอน รถม้าที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ  พร้อมรองเท้าที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ ของจักรพรรดิ์ที่ประเทศรัสเซียได้เคยถวาย เอาไว้ จัตุรัสซัคบาทาร์(Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย   นำคณะเดินทางไปสู่สถานีรถไฟ พร้อม เช็คอินขึ้นขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  โดยรถไฟขบวนพิเศษ Grand Transiberian Express นี้ เป็นขบวนรถไฟที่จัดเฉพาะซึ่งการเดินทางจากนี้ต่อไปรถไฟขบวนนี้จะเป็นบ้านเคลื่อนที่ตลอดการเดินทาง   
ค่ำ   

รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ

ค่ำคืนนี้ขบวนรถไฟสายแกรนด์ทรานไซบีเรียนเอ็กเพรสจะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ  สถานีรถไฟ Suche Baatarและข้ามชายแดนเข้าสู่ ประเทศรัสเซีย ณ ด่าน ที่ สถานี Naushki ผู้โดยสารขบวนรถไฟวีไอพี ขบวนนี้ไม่ต้องลงจากรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเช็คพาสปอร์ต และเอกสาร ณ ห้องพักของท่านทั้งประเทศมองโกเลีย และประเทศรัสเซีย จากนั้นท่านนอนหลับพักผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี้      

วันที่ห้าของการเดินทาง                                          เมืองอุลัน อุเด (Ulan Ude)                                                        (B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนรถไฟ

ขบวนรถไฟเดินทางถึงเมืองอูลัน อูเด เมืองหลวงของประเทศBuryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมือง Buryat เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในประเทศรัสเซีย ติดกับประเทศ มองโกเลีย มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างประเทศมองโกเลีย ไซบีเรียและ รัสเซีย เมืองอูลานอูเด เป็นจุดศุนย์กลางระหว่างตะวันตกและตะวันออกเป็นเมืองใหญ่ที่ยังคงให้เห็นบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้สไตล์โซบีเรียน.
 
นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย “Ivolginsky Datsan” ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบไบขาล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไซบีเรีย สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมในปี ค.ศ. 1945 ที่นี่เป็นที่เก็บรักษาร่างของDashi-Dorzho Itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซียผู้ซึ่งมรณภาพในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างกายของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงอยู่ในท่านั่งสมาธิลักษณะดอกบัว ท่านเกิดเมือปี ค.ศ. 1852 ศึกษาสาขายา และ ปรัชญา ตั้งแต่อายุ 16 ปี ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในเมือง Buratia ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ได้รับการขนานนามให้เป็น Hambo Lama องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่สองช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร  เครื่องนุ่ง ห่ม และยารักษาโลก  ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนการปกครองในประเทศรัสเซีย อาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงเตือนบรรดาสานุศิษย์ให้อพยพไปอยู่ที่ทิเบต แต่ตัวท่านยังคงอยู่ที่ประเทศโซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงประกาศละสังขาร ในขณะที่ท่านมีอายุ 75 ชันษา สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างของท่าน   ไว้ในโลงไม้ในท่านั่ง ตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ
เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารกลางวันคณะเดินทางสู่ถนน Pedestrian Street เป็นถนนคนเดินตั้งอยู่ใจกลางเมือง อูลัน อูเด  ณ เมืองนี้ขบวนรถไฟพิเศษสายแกรนด์ทรานไซบีเรียจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากทางรถไฟสายทรานมองโกเลีย สู่เส้นทางสายโรแมนติกสายหลัก ทรานไซบีเรียเพื่อเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนขบวนรถไฟสายโรแมนติก พร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก “Grand Trans-Siberian Express
วันที่หกของการเดินทาง                                              ทะเลสาบไบคาล - เมืองเออคุตส์                                                    (B/L/D)
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ

เช้าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่คณะจะได้ไปเยี่ยมชม ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้าน ปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่น่าไปชม ปริมาณของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้คิดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลก  และเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดเป็น น้ำจืดที่ใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จึงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบ มีสัตว์ที่ไม่ได้พบที่ใดในโลกกว่า 200 ชนิดจึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of russia)

ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้า ๆ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของวิวทิวทัศน์ รอบ ๆ ทะเลสาบระหว่างท่าไบคาล กับท่าสลูดยันก้า ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาได้ใช้เส้นทางนี้สำหรับรถไฟท้องถิ่นและรถไฟท่องเที่ยวเท่านั้น ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ ให้คณะได้ลงไปยืดเส้นยืดสาย และได้ไปสัมผัสน้ำจืดที่ใสเย็นในทะเลสาบ  และได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบ้านไม้โบราณของชนพื้นเมืองอีกด้วย
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์บาร์บีคิว(มื้อนี้เสริฟ์ปลา Omul ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น)
บ่าย ล่องเรือจากท่าเรือไบคาลสู่หมู่บ้าน Listvyanka นำท่านเดินชมหมู่บ้าน ผ่านโบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส โบสถ์ สไตล์ออทอด๊อค สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง 
เย็น   นำคณะเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่โรงแรมที่พัก ณ เมือง Irkutsk เช็คอิน
ค่ำ   
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำตืนวันนี้คณะพักค้างคืน ณ โรงแรม Courtyard Marriottในเมือง Irkutsk
วันที่เจ็ดของการเดินทาง                                                    เมืองเออคุตส์                                                                   (B/L/D)
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
Irkutsk Oblast เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหล่งการศึกษา ที่สำคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia)   นำท่านชมบ้านเรือนเก่า ที่ยังคงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้างด้วยไม้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินและเสนาบดีเก่า  ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แปลกตา  ที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเออคุตส์ จนได้เวลาพอสมควร นำคณะไปชมคอนเสิร์ต ในบรรยากาศของพระราชวังเก่า  เป็นคอนเสิร์ตที่จัดให้กับคณะนี้เป็นพิเศษ จากนั้น นำคณะเดินทางกลับสู่ ขบวนรถไฟสายพิเศษแกรนด์ทรานไซบีเรีย เอ็กซ์เพรส  พักผ่อนบนขบวนรถไฟในคืนวันนี้ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ Grand Trans-Sieberian Express
วันที่แปดของการเดินทาง                                         เมืองครัสสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)                                              (B/L/D)
เช้า  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
รถไฟเดินทางถึง เมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)  เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางของประเทศรัสเซียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยนิสโซ (Yenissei River)แม่น้ำเยนิสโซเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และไหลลงสู่ทะเลสาบอาร์คติก  ครัสโนยาสค์ เป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสค์ไคร ประเทศรัสเซีย ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเยนีเซย์ตอนบน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสค์ และ ออมสค์ มีประชากร 973,826 คน เดิมเป็นเมืองปิดสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองและสู่ย่านการค้าที่มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย   ให้ท่านได้เดินเล่น ณ บริเวณใจกลางเมืองสัมผัสบรรยากาศสไตล์เมดิเตอเรเนียน ตลอดสองข้างทางจะประดับประดาไปด้วยต้นปาล์มจากนั้น นำท่านล่องเรือในแม่น้ำเยนิสโซ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองที่สวยงาม และสะพานรถไฟใหญ่ที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเข้าด้วยกัน  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟ วีไอพี เพื่อออกเดินทางต่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำพร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ
วันที่เก้าของการเดินทาง                                       เมืองโนโวซิบีรสค์ (Novosibirsk)                                                   (B/L/D)
เช้า     
รับประทานอาหารเช้า 
                 
โนโวซีบีรสค์ เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากที่สุดของรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย มีประชากร 1,473,754คน นำท่านเดินทางไปชมโบสถ์ออโทดอกที่สวยงามและยังคงหลงเหลืออยู่  ชมโอเปร่าเฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย   นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ไทก้า (Taiga) หรือ ป่าไซบีเรีย ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากตัวเมือง  ชมพิพิธภัณท์รถไฟกลางแจ้ง ของรัสเซีย  ซึ่งมีหัวรถจักรมาก กว่า 60 ชนิด อีกทั้งมีรถยนต์โบราณหลายชนิด  หัวรถจักรโบราณได้พัฒนาการมาเป็นรถไฟสายทรานไซบีเรียในปัจจุบัน  ได้เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ
วันที่สิบของการเดินทาง                                   เยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg)                                                        (B/L/D)
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า
                     
เมืองเยคาเตรินเบิร์กเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของสเวียร์ดลอฟสค์โอบลาสต์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในเทือกเขายูราล บนฝั่งแม่น้ำไอเซ็ท  เทือกเขายูราล  เทือกเขายูราลเป็นเทือกเขาที่เชื่อมระหว่างยุโรปตะวันออก กับไซบีเรียตะวันตก ความยาว 2,500 กิโลเมตรกว้าง 40-150 กิโลเมตร  ส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนายา (Narodnaya) สูง 1,875 เมตร เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภุเขา  เป็นเมืองสำคัญทางด้านการเมือง การคลัง อุสาหกรรม และวัฒนธรรม  
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย  

นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ และเยี่ยมชม โบสถ์แห่งเลือด“Cathedral on the Blood” ซึ่งเป็นสถานที่ประหารชีวิตของกษัตริย์ซีซาร์ นิโคลัส พร้อมราชวงศ์ โดยบอลเชวิค ในปี ค.ศ. 1918 จากนั้น เดินทางไป เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การ์นินา ยามา (Ganina Yama) ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบศาสนกิจของประเทศ และเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์โรมานอฟ

เดินทางกลับสู่ตัวเมือง นำคณะ เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Park Inn Hotelหรือระดับเทียบเท่าในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง                                        Grand Transeiberian Train                                                   (B/L/D)
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
                     
เช้าวันนี้คณะจะออกเดินทางจากเมืองเยคาเตรินบูร์กในตอนเช้าโดยขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  รถไฟจะเคลื่อนขบวนผ่านเทือกเขาอูลาล (Ural Mountain)อยู่ในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องในแนวทิศ เหนือ-ใต้ เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย เทือกเขาอูราลเป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยหินยุคเก่า ซึ่งผ่านกระบวนการกัดกร่อนและการพังทลายมาเป็นเวลานาน ทำให้ มีเนินหินเขาเตี้ย มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล  รถไฟเคลื่อนขบวน ผ่านหุบเขา  ป่า  ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าที่เขียวขจี  ท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติ หรือพักผ่อนตลอดวันนี้
เที่ยง - ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำบนขบวนรถไฟพิเศษสายวีไอพีนี้
วันที่สิบสองของกาเดินทาง                                      กรุงมอสโคว์   ประเทศรัสเซีย                                                          (B/L/D)
เช้า  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
                     
ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดินทางถึงกรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซียคณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากขบวนรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางจากกรุงปักกิ่ง 8,000 กิโลเมตร
                     
Moscowป็นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโกได้รับการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ตามมาด้วย ลอนดอน และ โซล  กรุงมอสโคว์มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่าซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมือง ชูชตัล ยูริ (Yuri Dolgorukiy) ค.ศ. 1147 อาณาจักรมัสโควีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยการปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และอีวานที่ 4 จนกระทั่งมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ในต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  จนกระทั่งปี ค.ศ. 1918 กรุงมอสโคว์ก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง เมือสหภาพโซเวียตล่มสลาย   นำคณะชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์  เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ช่วงบ่ายชม จัตุรัสแดงจัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโคว์ มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นที่รวม 23,100 ตารางเมตร มีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมของถนนสายสำคัญทุกสายของกรุงมอสโก นอกจากนี้จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เบซิล และหลุมฝังศพของวลาดิมีร์เลนินอีกด้วย  จัตุรัสแดงถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราชเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 มหาวิหารเซนต์เบซิลได้ถูกสร้างขึ้น และได้ถูกปรับปรุงพื้นที่เรื่อยมาจนกระทั่งหลังจากการรุกรานของฝรั่งเศสโดยพระเจ้านโปเลียน ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น อาคารบางหลังและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการค้าขายซึ่งถูกไฟไหม้ได้ถูกรื้อถอนออกและมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นแทน อาทิเช่น รถราง การประดับด้วยโคมไฟ ห้างสรรพสินค้า GUM เป็นต้น สมัยสหภาพโซเวียต จัตุรัสแดงใช้เป็นที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหารโดยจะมีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารสำหรับวันเมย์เดย์, วันแห่งชัยชนะ และการปฏิวัติเดือนตุลาคม  ในปัจจุบัน จัตุรัสแดงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงของศิลปินและวงดนตรีชื่อดังหลายกลุ่มชมพื้นที่โดยรอบของพระราชวังเครมลิน โรงละคร Bolshoi และแวะช้อบปิ้งที่ห้าง Gum ศูนย์กลางย่านการค้าที่ทันสมัย 
 
ชมแม่น้ำมอสโคว์  ยอดเขาสแปโรว์ฮิลล์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดชมวิว  หากโอกาสดีจะเห็นคู่บ่าวสาวมาถ่ายรูป ณ สถานที่แห่งนี้
ค่ำ        
รับประทานอาหารค่ำ
คณะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Radisson Bluหรือระดับเทียบเท่า ในกรุงมอสโคว์    
วันที่สิบสามของการเดินทาง                                      กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพ ฯ                                                               (B/-/-)
เช้า        
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือ เลือกหาซื้อของฝาก รอบ ๆ บริเวณโรงแรมที่พัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย    เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักพร้อมเดินทางไปสนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว์
1920 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Aeroflotเที่ยวบินที่ SU 270 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 10 นาที)
วันที่สิบสี่ของการเดินทาง                                         กรุงเทพ ฯ 
0830 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ       
 
 
 
“Grand Trans Siberian Express”
 
 
Day1                                                                Bangkok (Suwanabhumi Airport)
1030 pm.
Check-in at Suwanabhumi International airport (China Airlines)
Day2                                                                    Beijing – Ulaanbaatar                                                  (-/-/D)
0100 am.
Depart to Beijing, China by China Airlines flight CA 980 (4hrs 20mins)
0620 am.
Arrive Beijing then transfer to Ulaanbaatar, Mongolia by China Ailines.
0835 am.
Depart to Ulaanbaatar by CA901 (2hrs 15mins)
1150 am.
Arrive Ulaanbaatar, Mongolia.
Time at leisure to explore the centre of the city. Accommodation in a **** hotel in Ulaanbaatar.
Day3                                                       Ulaanbaatar                                                                                 (B/L/D)
 
An unforgettable full day excursion will take you to the Terelj National Park which is famous for its nature. A stone formation called the “turtle” and the beautiful mountainous scenery will fascinate you. In the park area you will have the chance to meet a herder family inside their yurt. A Naadam show specially arranged for the participants of the Grand Trans-Siberian Express demonstrates 3 disciplines of the Mongolian National Naadam festival: Wrestling, Archery and Horseracing. In the evening you experience a traditional Mongolian Hot Pot dinner.
Accommodation in a **** hotel in Ulaanbaatar.
Day4                                                Ulaanbaatar                                                                                         (B/L/D)
 
During a sightseeing tour you will visit the famous Ghandan Monastery, the Bogd Khan Palace which used to be formerly the winter and sometimes also the summer palace of the Khan’s, as well as the Zaisan monument at a viewpoint high above the city. From there you will have an excellent view of the city which is surrounded by large areas of nomadic yurt settlements.
In the afternoon you board your private train which will be your home for the trans-continental journey to Moscow.
Accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express.
Day5                                                                  Ulan Ude                                                                        (B/L/D)
 
In the night you reach the Mongolian border station Suchbaatar and the Russian border station Naushki. The Mongolian and Russian immigration formalities will take place in the train. You may stay in your cabin and don’t have to leave the train.
In the afternoon the Grand Trans-Siberian Express arrives at Ulan Ude, the capital of the so-called “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation. Buryats are an ethnic group close to Mongolians with an amazing mix of cultures. Ulan Ude is a meeting place between East and West. Like Irkutsk, the city still has large areas with typical Siberian wooden houses.
Your sightseeing excursion goes to one of the villages of Orthodox “Old Believers” still practising their live like people did it centuries ago. You will be hosted for a typical Russian homemade lunch.
In Ulan Ude the Grand Trans-Siberian Express switches from the Trans Mongolian mainline to the traditional Trans-Siberian mainline on its way to Moscow.
Accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express.
Day6                                                      Lake Baikal                                                                                 (B/L/D)
 
Today one of the top highlights of the tour with the Grand Trans-Siberian Express will amaze you for the rest of the day. Lake Baikal holds the biggest fresh water reserves in the world. It stretches up to 26 miles from east to west and more than 370 miles from north to south. Lake Baikal is the deepest lake of the world, reaching 1.620 meters at its deepest part. The mountain ranges around Lake Baikal and the deep blue water of the lake, you will never forget.
In the morning the private train is running at low speed along the scenic Circum Baikal Railway line between Port Baikal and Sludyanka, which for many years is used only by a few of local trains and tourist trains. A photo stop will be arranged at a small village where you can get off the train, put your feet into the clear and cold water of Lake Baikal and also visit the typical wooden houses of local people. A Baikal barbecue is also a part of the program.
In the afternoon a boat takes you on a short cruise from Port Baikal to the small village of Listvyanka. A walk through the village shows you to St Nicholas church, a typical orthodox wooden build church beautiful renovated in the 1990’s. On a great Siberian lunch in a restaurant on the shore of the lake you can taste the famous Omul fish which is living only in Lake Baikal. In the evening a one hour bus drive takes you from the Lake Baikal to your hotel in Irkutsk city.
Accommodation in a **** hotel in Irkutsk.
Day7                                                                                Irkutsk                                                               (B/L/D)
 
Irkutsk is famous for its trade with Mongolia and China and used to be called “Paris of Siberia” because of its colourful life style during the time of the Tsars. You visit the old town with its large quarters still consisting of wooden houses only, before invited to the cultural highlight of the tour, a private classical concert in a palace of historical background.  In the evening you re-join the private train.
Accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express.
Day8                                                                                Krasnoyarsk                                                         (B/L/D)
 
Krasnoyarsk, like Yekaterinburg and Ulan-Ude used to be a “closed city” during Soviet times – closed to foreigners and also to most Soviet citizens at that time. It is located along the Yenissei River which is the greatest river system flowing to the Arctic Ocean. A sightseeing tour shows you several view points and the main shopping street which is fascinating as the local mayor decided to decorate it with palm trees in summer time – in the middle of Siberia! During a boat cruise on the Yenissei River you will have a great view on the city and the huge railway bridge crossing the river.
Accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express.
Day9                                                                                 Novosibirsk                                                          (B/L/D)
 
In the morning a city sightseeing tour shows you some remarkable orthodox churches which have survived the Soviet period and see the famous Opera House which is the largest of Russia, situated in the centre of the city at Lenin Square. In the afternoon, an excursion takes you out of the city into the Taiga, the “real Siberian forest”. About 30 km out of the city  you have the opportunity of visiting the largest open air railway museum of Russia, a collection of more than 60 showpieces of steam, diesel and electric locomotives as well as several historical passenger cars – a perfect insight into the development of the trains on the Trans-Siberian Railway.
Accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express.
Day10                                                                          Yekaterinburg                                                           (B/L/D)
 
Today the train arrives in Yekaterinburg, capital of the Ural Mountains. The city was founded in 1723 by Czar Peter I as the center of metallurgical industry. By the 20th century it had become one of the largest and the most important financial, industrial and cultural centers of Russia. Yekaterinburg is located at the geographical border defined by scientists between Europe and Asia.
On your sightseeing tour you visit a place of remarkable importance for Russian history: the “Cathedral on The Blood” which was built at the place where Czar Nicholas II and his family were executed by the Bolsheviks in 1918. An excursion into the Ural forests takes you to Ganina Yama, which today is considered by Russians as a “holy place”. It is an assemble of small wooden chapels which were erected in the 1990’s to honor the last Czar’s family of the Romanov dynasty who were then buried in Ganina Yama.
Accommodation in a **** hotel in Yekaterinburg.
Day11                                                         Full Day On The Train                                                                (B/L/D)
 
Today you leave Yekaterinburg in the morning and enjoy a typical day on the Trans-Siberian Railway. Your private train passes through the Ural Mountains and an endless scenery of forests, lakes and small settlements. A day to relax, watch the landscape and listen to lectures about the country and its people.
Accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express.
Day12                                                                          Moscow                                                                    (B/L/D)
 
Today the almost 8000 km long journey from Beijing to Moscow terminates. In the afternoon you visit the Red Square and the Kremlin grounds. The sightseeing tour shows you the all the many highlights of Moscow: the Bolshoi Theatre, the GUM department store, the Red Square, Moscow River, the Sparrow Hills, Novodevitchy Monastry. You will forget old stories about Moscow being grey and dark. It has become a vibrant city, comparable to Paris or Rome and full of life.
Accommodation in a ***** hotel in Moscow.
Day13                                                                 Moscow                                                                               (B/-/-)
 
Airport transfers are provided by our service team to connect with your flight departing Moscow.
Flight Details: Aeroflot (SU270) 1920 – 0830+1
Day14                                                                    Bangkok                                                                          
0830 am 
Arrive Suwanabhumi International Airport Bangkok

 

 

Grand Trans-Siberian Express Train

ตารางการเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายทรานไซบีเรีย

For 2017 By NISCO TRAVEL

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านไม่ควรพลาด

ด้วยระยะทางกว่า 8,000 กิโลเมตร ผ่านสองทวีป "ยุโรป" และ "เอเชีย"

Route/ เส้นทาง Departure / วันออกเดินทาง Arrival / วันเดินทางกลับ

Monglia - Moscow

มองโกเลีย - มอสโคว์ 

Saturday, 10 June 2017

วันที่เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

Friday, 23 June 2017

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

Monglia - Moscow

มองโกเลีย - มอสโคว์ 

Saturday, 8 July 2017

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

Friday, 21 July 2017

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

Monglia - Moscow

มองโกเลีย - มอสโคว์ 

Saturday, 12 August 2017

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

Friday, 25 August 2017

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

Monglia - Moscow

มองโกเลีย - มอสโคว์ 

Saturday, 9 September 2017

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

Friday, 22 September 2017

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

 

 

อัตราค่าบริการ

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน/Exclude Air Ticket)

Standard Economy Cabins (4 persond per cabin)   พักห้องละ 4 ท่าน  ราคาท่านละ           3,970 USD 
 
             
 
 
         
Standard Plus Cabins (2 persons per cabin)      พักห้องละ 2 ท่าน     ราคาท่านละ                    5,950 USD  
 
 
      
 
Deluxe Silver Cabins(2 persons cabin)             พักห้องละ 2 ท่าน   ราคาท่านละ                   9,840 USD

 

          
Deluxe Gold Cabins (2 persons per cabin)        พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ                          12,070 USD
 
 

 
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ                   12,070 USD
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-        พักค้างคืนบนรถไฟ สาย Grand Transieberian Special  จำนวน  6 คืน
-        ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว ณ เมือง Ulaanbaatar  เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย 2 คืน
-        ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว  ณ เมือง Irkutsk  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
-        ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว  ณ เมือง Yekaterinburg  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
-        ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว ณ กรุงมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
-        อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
-        รถโค้ชตามระบุในรายการ
-        รถรับส่งสนามบินตามระบุในโปรแกรม
-        ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)
-        ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการณ เมือง  Ulaanbaatar, Ulan Ude, Lake Baikal,   
         Irkutsk,  Krasnoyarsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscow
-       ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณะ ตลอดการเดินทาง, เรียนภาษารัสเซีย, ชิมเหล้า Vodka ฯลฯ
-       ชมการแสดงคอนเสิร์ต ณ เมืองเออคุตส์ (private concert)
 
ราคานี้ไม่รวม
-       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินแอร์ไชน่าและสายการบิน Aeroflot  เส้นทาง  กรุงเทพ ฯ –            ปักกิ่ง – อูลันบาดอร์// มอสโคว์ – ปักกิ่ง –กรุงเทพ ฯ  (ราคาประมาณ 43,000-46,000 บาท) 
 
-           รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
Services included in the tour price
 
Train:6 night’s accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express in the category booked
Hotels:5 night’s accommodation (2 x Ulaanbaatar ****, 1 x Irkutsk ****, 1 x Yekaterinburg ****, 1 x Moscow *****)
Meals: Full board (11 x breakfast, 10 x lunch, 11 x dinner)
Local cuisine specialities: e.g. Mongolian Hot Pot, Russian Vodka & Pierogi Tastings, Tea Ceremony
Sightseeing: All sightseeing tours in Ulaanbaatar, Ulan-Ude, Irkutsk, Lake Baikal, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscow
Cultural events: Private concerts and cultural events according tour itinerary
Transfers:Arrival & Departure transfers airport-hotel or v.v. on day 1 (7-18 h) and day 12 (8-18 h)
Shower facilities: Daily shower is guaranteed in all categories.
Guests travelling in Deluxe Silver and Deluxe Gold have bathrooms with shower and toilet on board the private train. Guests travelling in categories Standard Economy and Standard Plus have day rooms in Ulan-Ude, Krasnoyarsk and Novosibirsk.
Lectures on board: Introduction to Russian culture, history, language, todays’ life.
Tour escorts: English, Spanish, Chinese, Portuguese speaking tour guides throughout the tour (other languages on request)
Tour Director: English speaking tour director throughout the tour
 
Services not included in the tour price
- Flights to Ulaanbaatar and from Moscow (Approx 43,000 – 46,000THB)        
            Flight Details;
            Bangkok – Beijing – Ulaanbaatar by China Airlines
            Moscow – Bangkok by Aeroflot
- Visa Mongolia, Russia
- Gratuities(EUR 150 / USD 180 tippingbudget recommended)
 
 
For more information please contact us 02-5104924, 084-0982855 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.